مردی برای تمام فصول

تجربه انقلاب اکتبر ١٩١۷ در روسیه و شکل گیری نظامی بر پایه ایدئولوژی مارکسیسم ( کمونیسم ) در سرزمین پهناور شوروی از جهات مختلف قابل مطالعه و عبرت آموز است. […]