واقع بینی سیاسی

از نظر روانشناسی انسانها را بدو گونه تقسیم بندی می کنند : “خوش بین” و “بدبین”. این مثال رایجی است که وقتی انسانها با لیوانی که نیمی از آن با […]

نه خوشبین هستم نه بدبین

جرس – مهدی تاجیک : نتیجه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری برای بسیاری از کسانی که این انتخابات را رصد می‌کردند غیرمنتظره بود. تشدید فضای امنیتی در هفته های منتهی […]