کمیابی منابع

علم اقتصاد را علم « کمیابی منابع »، و بعضی آنرا علم ” انتخاب و تصمیم گیری ” تعریف کرده اند، چرا که « کمیابی منابع » و نامحدودی خواسته […]

فقر و دموکراسی

آیا ایران کشور فقیری است ؟ پاسخ به این سئوال دشوار است چراکه فقیری و ثروتمندی امری نسبی است و بستگی به تعریف و شاخص پایه مقایسه دارد و دیگر […]