بیماری دروغگویی

امروز در خبرها آمده است :” کدخدایی : علت رد صلاحیت افراد را به خود شخص می گوییم.” ایشان به عنوان سخنگوی شورای نگهبان چنین دروغ بزرگی را گفته اند […]

جرم سیاسی

در مجلس خبرگان قانون اساسی، که برآمده از انقلابی مردمی بود، نمایندگان با توجه به تجربیات حادث پس از جنبش مشروطیت، به ویژه خاطره های تلخی که از دوران حاکمیت […]

حقوق اقتصادی ملت

در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذیل عنوان «حقوق ملت» اصولی آمده است که قطعا اجرای تام و تمام آن ها می تواند تحقق نظام آرمانی مندرج در […]

نمایش « عدالت »

دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه اخیرا در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد: ” قانون را بدون اغماض و تبعیض در مورد همه متهمان و مجرمان اجرا می کنیم.” […]

جمهوریت و نظام حزبی

نظام سیاسی ” جمهوری ” برآمده از دل تجربیات درازمدت بشری برای رهایی از شر وحشتناک انواع نظام های سیاسی مبتنی بر زور و استبداد و دیکتاتوری است. هر ” […]

تخریب سرمایه اجتماعی

در همه عرصه های حیات و زندگی انسانها تخریب بسیار آسانتراز سازندگی و آبادانی است . ساختمانی رفیع را در عرض چند ثانیه می توان با دینامیت منفجر ساخت اما […]