اخلاق حاکمان

پیشتر در مقالی با استناد به فرازهایی از کتاب ” خاطرات حاج سیاح ” به تشریج « اخلاق بردگی » دامنگیر ما ایرانیان در تاریخ معاصر پرداختم، دراین مقال می […]

اسلام و مسلمانی

سیدجمال الدین اسدآبادی، عالم دینی، که به او ” بیدارگراقالیم قبله ” و سرسلسله ” احیاگران نواندیشی اسلامی ” لقب داده اند، بیش از یک قرن پیش و در پی […]