نعل وارونه

فکر می کنید این سخنان را چه کسی گفته است : ” اگر بپذیریم که عدالت، آزادی و کرامت حق همه ملت هاست و همه در یک کشتی و دارای […]