آئینه تاریخ

نسل من بیاد می آورد، و برای یادآوری نسل هایی که پس از انقلاب زاده شده اند، آخرین شاه ایران در سال ۵۴ در سایه افزایش افسانه ای درآمد نفت، […]

سرانجام ظلم

دراین فرصتی که داشتم توفیق یافتم کتاب ” خاطرات عزت شاهی ” تدوین و تحقیق محسن کاظمی منتشره از سوی ” دفتر ادبیات انقلاب اسلامی ” سوره مهر را مطالعه […]

آئینه تاریخ

نسل من بیاد می آورد ، و برای یادآوری نسل هایی که پس از انقلاب زاده شده اند ،آخرین شاه ایران در سال ۵۴ در سایه افزایش افسانه ای درآمد […]

موزه عبرت

یکی از اقدامات اصلاحی دولت خاتمی تبدیل زندان کمیته مشترک به « موزه عبرت » بود به امید آنکه عبرت آموز حکومتگران ما باشد . تقریبا می شود گفت کمتر […]