اقتصاد و امنیت

این عنوان کتابی است از ” مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر ” که به همت ” سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ” نشریافته است و به خاطرات […]

چرا شاه نتوانست؟

سئوال این است چرا رژیم پهلوی نتوانست انقلاب و سقوط خود را پیش بینی کند؟ یا بگونه دیگرچرا شاه نتوانست جلوی انقلاب و سقوط خود را بگیرد؟ دراینکه رژیم پهلوی […]

بازتولید استبداد

من هرچه بیشتر مطالعه می کنم بیشتر به این گزاره باورمند می شوم : از زمین ایران محصولی جز استبداد نمی روید! در زمین ایران ٢۵٠٠ سال نظام شاهنشاهی استبدادی، […]

سرانجام ظلم

دراین فرصتی که داشتم توفیق یافتم کتاب ” خاطرات عزت شاهی ” تدوین و تحقیق محسن کاظمی منتشره از سوی ” دفتر ادبیات انقلاب اسلامی ” سوره مهر را مطالعه […]

آیینه زندان

برای ارزیابی عملکرد نظام های سیاسی و حاکمیت های مستقر در دنیا از وجوه گوناگون شاید هیچ جا و نهادی همچون « زندان » گویا و معیارنباشد . « آیینه […]