بیماری نکبت منابع

آیا بهره‌مندی یک کشور از منابع و ثروت طبیعی موجبات ثروتمندی و رفاه شهروندانش را فراهم می‌آورد؟ هر چند، این سؤال در ابتدا تناقض‌نما به نظر می‌رسد اما مطالعات و […]