زنده باد فساد

درست در میانه دوره اصلاحات  و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هشتم فرمانی از سوی رهبری برای ” مبارزه با مفاسد اقتصادی ” صادر شد، و البته این فرمان بدنبال […]

مجازات تیزهوشی

وقتی انتخابات ریاست جمهوری سال ١۳٨۴ مهندسی شد و ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارشدند تا محمود احمدی نژاد بر کرسی رئیس جمهوری بنشیند و حاکمیت […]

بیماری نکبت منابع

آیا بهره‌مندی یک کشور از منابع و ثروت طبیعی موجبات ثروتمندی و رفاه شهروندانش را فراهم می‌آورد؟ هر چند، این سؤال در ابتدا تناقض‌نما به نظر می‌رسد اما مطالعات و […]