یادی از پدرم

نمی دانم چرا درآستانه ۵۱ سالگی عمر بیش از گذشته به یاد پدرم می افتم و اینکه چرا من به هیچوجه نتوانستم جبران زحمت ها و محبت هایی را ، […]