دادستان و توجیه مرگ

امروز دادستان تهران درباره مرگ کاووس سیدامامی اینگونه نوضیح داده است :” جعفری دولت آبادی درباره علت بازداشت و مرگ کاووس سید امامی استاد دانشگاه می‌گوید: این فرد یکی از […]

سر پیدا شد

در روزهای پس از حمله و ضرب و شتم علی مطهری در شیراز واکنش های انجام گرفته از سوی نهادها و افراد بخوبی صف بندی های در پشت این جریان […]