گفتمان غالب

جامعه برای پیشروی بسوی آینده بهتر و گذر از وضعیت نامطلوب موجود و مشکلات نیاز به یک « گفتمان غالب » دارد. منظور از گفتمان، یک مجموعه و یک ساختار […]