تخریب خلاق

یکی از واژه های کلیدی که در کتاب ارزنده ” چرا ملت ها شکست می خورند؟ ” برای توضیح چرخه تکاملی کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفته است، واژه […]

تخریب خلاق

یکی از واژه های کلیدی که در کتاب ارزنده ” چرا ملت ها شکست می خورند؟ ” برای توضیح چرخه تکاملی کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفته است، واژه […]

آمایش سرزمین

بحث « آمایش سرزمین » از دهه سی در کشورمان و در درون سازمان برنامه مطرح بوده است اما به رغم گذشت بیش از نیم قرن از طرح و پیگیری […]