خزان عربی

حدود سه سال پیش بود که جنبش اعتراضی مردم از کشور تونس آغاز شد و به سوی کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه زبانه کشید. طوفانی که ” بهار عربی ” […]

خاورمیانه جدید

از زمانی که طرح خاورمیانه جدید توسط بوش رئیس جمهور آمریکا مطرح شد بیش از یک دهه می گذرد. هرچند بدلیل ظهور القاعده و رخداد فاجعه ۱۱ سپتامبر، و بدنبالش […]

قدرت و توهم

تا جائیکه من مطالعه کرده ام مقوله « قدرت » یکی از مقوله های مغفول در مطالعات و ذهنیت نیروهای سیاسی مبارز علیه رژیم پهلوی و انقلابیون آن دوره بوده […]