آرزوی رشد

در پیشگفتار برنامه سوم عمرانی کشور برای سالهای ١٣۴١-١٣۴۶ آمده است : ” مادام که دستگاه‌های واقعاً دموکراتیک در سطح ده به وجود نیامده،… آرزوهای ما برای یک رشد سریع […]

دولت واردات

دولت احمدی نژاد از زمان روی کارآمدن در سال ۱۳۸۴ تاکنون الگو و برنامه‌ای برای اداره کشور نداشته است ،و در عین حال وعده‌ها و شعارهای بسیاری در قالب بردن […]

سرمایه اجتماعی

اگر «توسعه» را به معنای بهبود استانداردهای زندگی و ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر بدانیم چه عواملی می توانند پیش برنده […]