فساد و امنیت ملی

یکی از معضلات دیرینه و نهادینه شده در عرصه حکومتداری ایران مسئله « فساد » است بگونه ای که در ذهنیت غالب ایرانیان این گزاره جاافتاده است که کمتر دولتمردی […]

تورم و امنیت ملی

اغلب محققان، «تورم» را نوعی وضعیت اقتصادی تعریف می کنند که درآن وضعیت، در یک دوره زمانی، قیمت کالاها و خدمات براساس واحد شمارش ارزش دراقتصاد ملی (یعنی پول کشور) […]

مسئله آب و امنیت ملی

اخبار مربوط به خشک شدن رودخانه زاینده رود، که شاهرنگ حیات استان اصفهان است، و اعتراضات و درگیریهایی را که مدتی است از سوی کشاورزان و مردم ساکن در منطقه […]