جنایت اسیدپاشی

من مانده ام در باره این جنایت شومی که توسط داعشی های ایرانی در شهر زادگاهم اصفهان رخ داده است، چه بنویسم؟ متاسفانه این رخداد نتیجه القای نوعی تفکر دینی […]

رضایت از زندگی

هدف و غایت یک نظام سیاسی چیست؟ به عبارت دیگر مشروعیت و کارآمدی یک نظام سیاسی را به غیر از شاخص انتخابات آزاد و رقابتی با چه شاخص دیگری می […]