راه دشوار آزادی

مهندس بازرگان از معدود افرادی بوده است که شناخت عمیق و درستی از تاریخ و فرهنگ و خُلقیات و روحیات ما ایرانیان داشته است. به این فراز از نوشته او […]

آزادی و مدارا

« آزادی » یک مفهوم برآمده از تجربه بشری و دنیای جدید است، و از اینرو در تاریخ و فرهنگ ما ایرانیان برخلاف مفهوم « عدالت » ریشه و بنیاد […]

آزادی و عدالت

” حق آزادی ” از حقوق بنیادین بشر است و هر نظام سیاسی مردمسالار با برسمیت شناختن این حق از طریق قانون اساسی و قوانین عادی تلاش می کند پلی […]

راه دشوار آزادی

سالی دیگر را پشت سرنهادیم و نوروز به پیشوازمان آمده است تا روزی نو برای خودمان بسازیم. انسان معمار خویشتن خویش است و جامعه، و این آیه و سنت خداوندی […]