« اقتصاد دستوري | صفحه اول | گزارشي از نمايشگاه كتاب و مطبوعات »

27 اردیبهشت 85

دیپلماسی وجنگ

تاریخنگاری گفته است اکثر جنگهای تاریخ بشری ناشی از سوء تفاهم ومحاسبه غلط رهبران تصمیم گیر بوده است ، جنگهایی که جز کشتار وخرابی وآوارگی و... حاصلی دیگر برای بشر دربر نداشته وباعث سرافکندگی انسان است.نمونه خیلی روشن اینگونه جنگها ،جنگ جهانی دوم است یا تجاوز نظامی رژیم بعث عراق به خاک ایران وپس از آن به کویت،هردوی این جنگها ناشی از ذهن مالیخولیایی افرادی چون هیتلر وصدام بود که بر پایه یک سوءتفاهم وتوهم ومحاسبه غلط فکر می کردند به آنچنان قدرتی دست یافته اند واوضاع داخلی ومنطقه ای وجهانی آنچنان مساعد و همراه آنان است که با حمله وهجوم به دیگران می توانند کاررا تمام کنند وجهانگیری نمایند اما سرانجام کار آنان چه شد؟ وچه کارنامه ای برای خود ودیگران یر جای گذاشتند؟وچه خسارتهای عظیم انسانی ومادی بر جای گذاشتند؟و...

شکی دراین نیست که دنیای امروز به لحاظ برخوداری از علم ودانش وپیشرفتهای فنی وصنعتی ورفاه قابل مقایسه با گذشته نیست وروز بروز نیز در این مسیر درحال پیشروی است وبه همین دلیل چهره جهان امروز انسانی تر وعادلانه تر نسبت به گذشته شده است اما تا شرایط ووضعیت مطلوب وجهان عاری از خشنونت وظلم وجنگ فاصله بسیار دارد. متاسفانه و سوگمندانه هنوز هم در عرصه داخلی کشورها ونوع حکومتها وحاکمان آنها وهم در عرصه روابط ومناسبات بین المللی ما با شرایط ووضعیت عادلا نه وعاقلا نه ای مواجه نیستیم و تقریبا در همه جای جهان بحث رعایت حقوق انسان موضوعیت دارد و بعضا سایه جنگ همچنان آینده حیات بشری را تهدید می کند ودراین میان سازمانهای بین المللی نیز عاجز از ایفای نقشی تاثیرگذاروتعیین کننده دراین باره هستند، هر چند تلاشهایی را می کنند. قطعا عدم توزیع مناسب و عادلانه قدرت میان کشورها وقاره ها ،که ریشه در عوامل بسیار و به ویژه دوران استعماردرعصر حاضر دارد، نوعی قطب بندی وبلوک بندی را در جهان به نفع قدرتمندان وضرر دیگران دامن زده است . هر چند به لحاظ حقوقی همه کشورهای عضو سازمان ملل از حق رای یکسان در امور جهانی برخوردارند اما حق وتوی پنچ قدرت ( آمریکا،انگلیس،چین ،روسیه وفرانسه) وهمچنین نقش وسهمی که کشورهای قدرتمند صنعتی در عرصه عالم بازی می کنند گویای آن است که وزن قدرتی هر کشوری تعیین کننده سهم ونقش آن کشوردرعرصه مسائل جهانی است وبه ویژه کشورهایی که به هر دلیل روی خوشی با این واقعیت ومناسبات نشان نمی دهند بایدحرکت ورویکرد خود را در سیاست خارجی بر این پایه قرار دهند وگرنه در گیر ودار این وضعیت زمین گیر وضعیف ونابود می شوند.

"دیپلماسی"و"جنگ" دوشیوه برای حل منازعات ومناقشات میان کشورهاست وهر یک هزینه ها وفائده های خود را دارد(ضمن اینکه هیچ اقدا%D 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007