« اين انتخابات بسيار مهم است | صفحه اول | معمای یک میلیارد دلاری »

6 خرداد 88

موسوي قول هيچ وعده ناشدني را نمي‌دهد

يك عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت: ميرحسين موسوي داراي سابقه خوب كشورداري است.وي با اشاره به تجربه 8 ساله ميرحسين موسوي در دوران دفاع مقدس و هدفش مبني بر ساماندهي وضعيت نابهنجار اقتصادي كنوني خاطرنشان كرد: ميرحسين موسوي با مديريت و سابقه‌اي كه در امر كشورداري دارد، مي‌تواند اوضاع اقتصادي درهم پاشيده را بهتر از همه اصلاح كند.به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) رجبعلي مزروعي در جمع خبرنگاران در رشت با بيان اين‌كه "با وجود چهار كانديداي توانمند شاهد انتخابات پرشور خواهيم بود" افزود: با توجه به تجارب قبلي و به احتمال قوي تكثر آراي بيشتر، شاهد به مرحله دوم كشيده شدن انتخابات اين دوره رياست جمهوري خواهيم بود.
وي با اشاره به اين اعتقاد ‌كه " هيچكدام از شعارها احمدي ن‍اد در زمينه اقتصادي تحقق پيدا نكرده و جايگاه ايران در مسير حركت در جهت اقتصادي فقط تنزل داشته است" ادامه داد: مهندس موسوي با هدايت كشور به مسير عقلاني، كار جمعي و استفاده كارشناسي، كشور را به مسير درست بر مي‌گرداند و از آن‌جايي كه تجربه كشورداري خوبي دارد، قول هيچ وعده ناشدني را نمي‌دهد.

وي هم‌چنين نسبت به روند خصوصي‌سازي و ارائه سهام عدالت انتقاد و تصريح كرد: سود سهام عدالت به مردم از جاهايي كه زيان‌ده هستند آن‌هم در آستانه انتخابات در مفهوم اقتصادي، ساختار تعريف شده‌اي ندارد و اين كارها فقط اسباب زحمت و بدهكاري براي دولت آينده خواهد داشت.

مزروعي درباره تثبيت قيمت‌ها نيز گفت: تورم در اقتصاد ربطي به كنترل قيمت‌ها ندارد و ناشي از رشد نقدينگي است كه افزايش 33 درصدي نرخ نقدينگي دولت موجب تصميم به سهميه‌بندي شد و اگر تورم روند افزايش خود را ادامه مي‌داد، احتياجي به اين همه سروصدا نبود.   نظرات

صمد مهدي پور :

________________________________________


جمعه ، 8 خرداد 1388

صمد مهدي پور:هرچند كه نمي توان روي هيچ فردي قسم خورد ونمي توان هيچ كس راتضمين نمود ونمي توان براساس حرفها وشعارهايي كه فردميدهد كه چه خواهم كرد تضمين نمود،شاهديم كه دراين چندسال گذشته هركسي آمده و وعده و وعيده هايي داده ولي متآسفانه مردم بيشترشاهد حرف وشعاربودنده اند تا عمل به وعده ها،ومتاسفانه دچارسرخورده گي و ناكامي و نااميدي شده ايم كه البته حق داريم(مخصوصا دردولت نهم).واينكه بياييم قهركنيم ودرانتخابات كه تاحدي سرنوشت ما راتعيين مي كند هم شركت نكنيم كاري نادرست ونا صوابي است،نتيجه قهركردن وبي تفاوتي ما همين شد كه مي بينيم و شاهديم، درواقع منطق تحريم انتخابات با شكست مواجه شد ، با يك مشاهده وبررسي اجمالي متوجه مي شويم كشورمان دروضعيت مطلوبي قرارندارد،دولت وكابينه او خوب عمل نكرد ورئيس جمهور افراد ي قوي درمديرت را بركار مگماشت نمونه آن آقاي علي كردان وزير كشور است كه متاسفانه درقضيه رسوا شدن مدرك خودش فقط درصدد توجيه برآمد وحداقل ازمردم عذرخواهي نكرد ومظلوم نمايي نمود وبدتراز آن رئيس جمهور آقاي احمدي نژاد نه تنها اين عمل زشت وناپسند(دروغ)را محكوم نكرد بلكه حمايت هم نمود واشاره كرد كه اين مدارك دانشگاهي مشتي كاغذ پاره است،كه دراينجا بايد گفت اقاي رئيس جمهور اگرمدارك دانشگاهي يك مشت كاغذ پاره است پس مگر ما وجوانان اين مملكت مريض هستيم كه بايد اينهمه سال سختي متحمل شويم دانشگاه برويم پس شما كه اينقدر به خود مطمئن هستيد بياييد يكباره در دانشگاهها راهم ببنديد،چون دانشگاهها توليد كاغذ پاره مي كنند واين توليدات بدرد نمي خورد ويادتان باشد كه خودتان هم از همين دانشگاهها كاغذ پاره گرفته ايد فقط شانس وزير كشورشما آقاي كردان بود كه از دانشگاه اكسفوردبه درجه دكترا نائل شدند،وزيري هم كه دركابينه شما عقلش ميرسيد وسعي ميكرد تا حدي با اصول منطقي وعلمي كاركند چون مطابق ميل ونظرشما رفتاروعمل نمي كرد بركنارش ميكردي.
درهرصورت برهمه ما لازم است چون كه با منطق وعقل (رسول باطني)مسائل رابررسي كنيم وعملكرد افراد رادرنظر بگيريم واگر كانديدي گذشته اجرايي هم دارد بررسي كنيم وسرنوشت خود وديگران را به هركسي كه ازراه ميرسد ندهيم،عملكرد رئيس جمهور فعلي مشخص است(آنراكه عيان است چه حاجت به بيان است) وقدرمسلم هركسي از زاويه ديد خود وعقل ومنطق وشخصيت خود اورابررسي مي كند(هركسي ازظن خود شديارمن)واحساسي ومقلدانه عمل نكنيم بلكه براساس عقل ومنطق ومحققانه عمل نماييم.درغيراين صورت اگرمثل گذشته بي تفاوت باشيم وقهر راپيشه كنيم آنگاه ديگرجاي ملامت وسرزنش نيست بلكه مصداقي ازاين ميشويم كه ازماست كه برماست.آقاي مهندس ميرحسين موسوي را هم كم وبيش ازطرق مسقيم يا غيرمستقيم مي شناسيم،كارنامه اي درخشان درآن زمان جنگ ازخودبجاي گذاشته است وازطرفي همواره موردتاييد رهبرفقيدمان بوده است،ازتحصيلات عالي وتجربه وپختگي لازم هم برخورداراست،هرچند كه هيچكدام ازاين موارد دال براين نيست كه همه شرايط كافي راداراست وچون درگذشته مديرموفقي بوده درآينده هم مثل گذشته باشد.درگذشته ما با شهادت وايثار روبرو بوديم مردم آن روز وشرايط آنروزها با امروز فرق كرده است(چشم ها را بايد شست طوري ديگري بايد ديد)
ويادمان باشد وهمه مسئولان ازرهبر و رئيس جمهور وهركسي كه چند صباحي برمسند ي ومسئوليتي وبركرسي اي نشسته بدانند وآگاه باشند اينها واين رياست ها في نفسه داراي ارزش واعتباري نيست ارزش و اعتبار اين پست ها ومسندها زماني است كه به نفع همان مردمي كه شما رابراين مسندها واختيارات گمارده اند وبه شما اعتماد نموده اند نهايت سود ومنفعت را برسانيد وبسترومحيط وشرايط امن ومطلوبي فراهم كنيد تا دراين راستا به ماديات ومعنويات (كه شايسته وحق هرانساني است)برسند وبشوند آنچه كه شايسته شدن است.وهمه مسئولان ازرهبر و رئيس جمهور و همه كساني كه برمسندي وپستي نشسته اند وبه پستي ميرسندبدانند وآگاه باشنددراين كشورانقلابي به وقوع پيوست وبدنبال آن جنگي خانمانسوز براين كشورتحميل شد وهمواره همين مردم بودند كه شما را براين مسندها واختيارات گذاشتند وهمين مردم بودند كه فشارها وسختي هاي ناشي ازانقلاب وجنگ رابدوش كشيدند ودرنهايت عده اي ازهمين مردمان آنقدر پيش رفتند كه درنهايت ازبالاترين ثروت ودارائي خود كه همان حق حيات، جان، وزندگي است گذشتد وهدف والاي همه آن عزيزان ازخود رسته وبه خدا پيوسته چيزي جز رعايت حق وعدالت درهمه ابعادآن و رشد وتعالي مادي ومعنوي انسانها وخاصه مردم كشورخود بوده اند وخواهان ايراني آباد برا ي همه ايرانيان بوده اند پس بنابراين همه ما درمقابل آن عزيزان هيچ نيستيم.چون زندگي دنيوي چند صباحي بيشتر نيست وبايد نهايت استفاده رادرهمه جهات از آن برد و شما مسولين از رهبر ورئيس جمهوروهركسي درحد خودش بايد بداند كه دررشد وتعالي وخودشكوفائي انسانها ومردم كشورش منشا اثر است. پس بياييد وقدر اين مردم عزيز وشريف رابدانيد ونهايت سعي وتلاش خود رادرجهت سود ومنفعت رساني به اين مردم بكنيد،وفقط حرف وشعار ندهيد وچيزي كه ميگوييد به آن عمل كنيد وبا مردم كه درواقع ولي نعمت شما مسئولين هستند صادق و روراست باشيد.بيشتر با اعمالتان ديگران راتربيت كنيد نه با حرفهايتان.

 

:

با سلام
يكي نيست به اقايان بفهماند ملت ما نياز به عدالت صدقه اي ندارد كه عده اي قوي هيكل به انها هديه دهند اقا يان محترم به جاي احترام به قانون اساسي ورشد وارتقا ان در جهت بسط عدل وداد سعي در محدود نمودن اندك حقوق مردم دارند انوقت هي ملت بيچاره را بخاطر يك جمله ما ويژه خواران را ال ميكنيم وبل ميكنيم به بند ميكشند
اقايان محترم براي ما ملت فقير شما از ويژه خواراران ويژه هستيد لطفا به قانون واصل برابري احترام بگذاريد تا ملت در پناه قانون قوي شده نه با صدقه شما ضعيف وضعيف تر سپس عدالت ومساوات برقرار خواهد شد اگر راست ميگوييد زور وقدرت را در جهت تحديد مظلومين بكار نگيريد وبه صاحبان اصلي ان بازگردانيد

 

:

با سلام
اقا مزروعي عزيزاصلاح طلبان چرا روي كلمه برابري تاكيد نميكنند كه به گمانم عامه پسند تر باشد

 

:

با سلام
اقايان نمدانم چرا زمان راي گيري افشا گر ميشوند اقا تا افشا 4سال وقت داشتن افشا كنند نكردند الان هي ميگويند افشا ميكنم اقايان ملت را احق فرض نكنند اگر ميخواهند همديگر را بترسانند افشا كنيد لطفا بعد از انتخابات هم افشا كنيد واسه راي بيخودي وعده افشا ندهيد افشا كنيد راي بخواهيد
ما كه ديديم همه ميگن تو اين دولت بيكاري نصيبشون شد حالا خودمون رو جزو ادم بحساب نمياريم اصلا
اقايان نميدانم چرا با ازادي وجامعه مدني مخالفند ولي طرفدار حقوق مردم
اقايان گمانم نميدانند جامعه مدني يعني برابري ضعيف وقوي در حقوق وفربه وازاد وامنيت ضعيف براي احقاق حق

 

kazem :

در سايت تابناك خواندم كه دولت جمهوري اسلامي ايران و عراق تفاهم نامه همكاري در رابطه با مبارزه عليه طوفان اقدام نموده اند، اي عزيزان گرچه اين توافقنامه هم عملي نخواهد شد اما در دنياي امروز توافق نامه هاي اقتصادي و فني منعقد ميگردد اما دولت ما اقدام به توافق نامه هاي مبارزه باطوفان و مبارزه با مواد مخدر مي نمايند در كشوري كه اعتقادي به خرد جمعي ندارند و صادق نبوده و نيستند كي مي توانند با دنياي بيروني براساس احترام متقابل و خير مردم خود قدم بردارند.

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007