« تشکيل انجمن دولتي روزنامه نگاري در مصاحبه‎ ‎با‎ ‎مزروعي: موازي سازي دولت غيرقانوني است | صفحه اول | مصاحبه با شبکه خبر دانشجو »

26 اسفند 87

تشکيل انجمن دولتي روزنامه نگاري , موازي سازي غيرقانوني است

علي‎ ‎مزروعي‎ ‎رييس‎ ‎هيات‎ ‎مديره‎ ‎انجمن‎ ‎صنفي‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران ‎ایران ‎در‎ ‎مصاحبه‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎تاسيس‎ ‎انجمني‎ ‎موازي‎ ‎با‎ ‎اين‎ ‎تشکل‎ ‎صنفي‎ ‎توسط‎ ‎حضور‎ ‎برخي‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران جناح‎ ‎راست‎ ‎را‎ ‎غيرقانوني‎ ‎دانست‎ ‎و‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎نشانه‎ ‎تلاش‎ ‎جناح‎ ‎طرفدار‎ ‎دولت‎ ‎براي‎ ‎استفاده‎ ‎ازچند‎ ‎ماه‎ ‎باقي‎ ‎مانده‎ ‎دولت‎ ‎نهم‎ ‎به منظور‎تحت‎ ‎فشار‎ ‎قراردادن انجمن مستقل روزنامه نگاران‎ ‎قلمداد کرد. اين‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎خوانيد‎.

‎‎تاسيس‎ ‎انجمن‎ ‎صنفي‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎وخبرنگاران‎ ‎ايران‎ ‎توسط‎ ‎اصولگرايان‎ ‎و‎ ‎رسانه‎ ‎هاي‎ ‎نزديک‎ ‎به‎ ‎دولت‎ ‎را‎ ‎چگونه‎ ‎ارزيابي‎ ‎مي‎ ‎کنيد.
‎‎ ‎
از‎ ‎وقتي‎ ‎دولت‎ ‎آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎روي‎ ‎کار‎ ‎آمد،‎ ‎آنها‎ ‎تلاش‎ ‎زيادي‎ ‎کردند‎ ‎که‎ ‎انجمن‎ ‎صنفي‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎را‎ ‎تعطيل‎ ‎کنند. آنها‎ ‎حتي‎ ‎تا‎ ‎مرز‎ ‎اينکه‎ ‎اعلام‎ ‎کنند‎ ‎انجمن‎ ‎واجد‎ ‎شرايط‎ ‎انحلال‎ ‎است‎ ‎پيش‎ ‎رفتند. اما‎ ‎پيگيري‎ ‎هاي‎ ‎حقوقي‎ ‎که‎ ‎توسط‎ ‎انجمن‎ ‎انجام‎ ‎شد‎ ‎و‎ ‎نيز‎ ‎حضور‎ ‎پرشور‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎در‎ ‎مجمع‎ ‎عمومي‎ ‎انجمن‎ ‎باعث‎ ‎شد‎ ‎وزارت‎ ‎کار‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎انحلال‎ ‎انجمن‎ ‎کوتاه‎ ‎بيايد. اين‎ ‎کوتاه‎ ‎آمدن‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎دليل‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎نمي‎ ‎توانستند‎ ‎هيچ‎ ‎دليل‎ ‎حقوقي‎ ‎براي‎ ‎چنين‎ ‎انحلالي‎ ‎دست‎ ‎و‎ ‎پا‎ ‎کنند. اما‎ ‎يک‎ ‎بخشي‎ ‎از‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاراني‎ ‎که‎ ‎عمدتا‎ ‎گرايش‎ ‎سياسي‎ ‎شان‎ ‎هم‎ ‎معلوم‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎ابتداي‎ ‎تشکيل‎ ‎انجمن‎ ‎صنفي‎ ‎تا‎ ‎امروز‎ ‎سر‎ ‎سازش‎ ‎و‎ ‎موافقت‎ ‎با‎ ‎انجمن‎ ‎صنفي‎ ‎نداشتند،‎ ‎از‎ ‎فرصت‎ ‎دولت‎ ‎نهم‎ ‎مي‎ ‎خواستند‎ ‎استفاده‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎واقع‎ ‎يک‎ ‎جايگزيني‎ ‎براي‎ ‎انجمن‎ ‎بسازند. چون‎ ‎شرايط‎ ‎به‎ ‎گونه‎ ‎اي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎فکرمي‎ ‎کنند‎ ‎عمر‎ ‎دولت‎ ‎ نهم در‎ ‎حال‎ ‎پايان‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎اينها‎ ‎ديگر‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎وزارت‎ ‎کار‎ ‎موافق‎ ‎خودشان‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎همراه‎ ‎نداشته‎ ‎باشند. بنابراين‎ ‎خواسته‎ ‎اند‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎فرصت‎ ‎استفاده‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎يک‎ ‎انجمن‎ ‎صنفي‎ ‎جعلي‎ ‎درست‎ ‎کنند. اين‎ ‎انجمن‎ ‎با‎ ‎تعداد‎ ‎روزنامه‎ ‎نگار‎ ‎قليلي‎ ‎از‎ ‎برخي‎ ‎نشريات‎ ‎خاص‎ ‎‏(محافظه‎ ‎کار)‏‎ ‎تشکيل‎ ‎شده‎ ‎است. من‎ ‎اين‎ ‎انجمن‎ ‎را‎ ‎تاثيرگذار‎ ‎نمي‎ ‎بينيم‎ ‎و‎ ‎انجمن‎ ‎صنفي‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎فعاليت‎ ‎خودش‎ ‎را‎ ‎ادامه‎ ‎خواهد‎ ‎داد. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎آيا‎ ‎انجمن‎ ‎جديد‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎موازي‎ ‎با‎ ‎انجمن‎ ‎قانوني‎ ‎کار‎ ‎خود‎ ‎را ادامه‎ ‎بدهد‎ ‎يا‎ ‎اينکه‎ ‎مي‎ ‎خواهد‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎کنار‎ ‎بگذارد؟
‎‎ ‎
از‎ ‎نظر‎ ‎قانوني‎ ‎آنها‎ ‎نمي‎ ‎توانند‎ ‎جلوي‎ ‎فعاليت‎ ‎انجمن‎ ‎صنفي‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎را‎ ‎بگيرند. اما‎ ‎از‎ ‎نحوه‎ ‎عملشان‎ ‎کاملا‎ ‎مشخص‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎مي‎ ‎خواهند‎ ‎موازي‎ ‎سازي‎ ‎کنند. ‏‎ ‎دوستاني‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎جريان‎ ‎سياسي‎ ‎راست‎ ‎فعاليت‎ ‎مي‎ ‎کنند،‎ ‎با‎ ‎اين‎ ‎موازي‎ ‎سازي‎ ‎سعي‎ ‎کرده‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎فعاليت‎ ‎هاي‎ ‎خودشان‎ ‎را‎ ‎توجيه‎ ‎و‎ ‎اذهان‎ ‎عمومي‎ ‎را‎ ‎مخدودش‎ ‎کنند. البته‎ ‎ما‎ ‎از‎ ‎يک‎ ‎جهت‎ ‎هم‎ ‎خوشحال‎ ‎هستيم‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎عمل‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎يک‎ ‎رقابتي‎ ‎را‎ ‎دامن‎ ‎بزند‎ ‎البته‎ ‎اگر‎ ‎آنها‎ ‎بتوانند‎ ‎به‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎خدمات‎ ‎اراپه‎ ‎دهند. ما‎ ‎خوشحال‎ ‎خواهيم‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎قدرت‎ ‎انتخاب‎ ‎داشته‎ ‎باشند. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎آ يا‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎اين‎ ‎اقدام‎ ‎مقدمه‎ ‎اي‎ ‎باشد‎ ‎براي‎ ‎اينکه‎ ‎انجمن‎ ‎صنفي‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎رده‎ ‎خارج‎ ‎کنند‎ ‎يا‎ ‎به‎ ‎نحوي‎ ‎فشار‎ ‎بياورند‎ ‎که‎ ‎ديگر‎ ‎فعاليت‎ ‎نکند؟

‎ ‎اگر‎ ‎ملاک‎ ‎قانون‎ ‎و‎ ‎موازين‎ ‎حقوقي‎ ‎باشد،‎ ‎تشکيل‎ ‎انجمن‎ ‎جديد‎ ‎با‎ ‎حضور‎ ‎نماينده‎ ‎وزارت‎ ‎کار‎ ‎غيرقانوني‎ ‎است. براي‎ ‎اينکه‎ ‎طبق‎ ‎قوانين‎ ‎جاري‎ ‎درجمهوري‎ ‎اسلامي‎ ‎ايران‎ ‎فقط‎ ‎يک‎ ‎انجمن‎ ‎صنفي‎ ‎در‎ ‎هر‎ ‎شغلي‎ ‎مي‎ ‎تواند‎ ‎وجود‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎ثبت‎ ‎برسد‎ ‎و‎ ‎آن‎ ‎انجمن‎ ‎صنفي‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎ايران‎ ‎است. بنابراين‎ ‎به‎ ‎لحاظ‎ ‎قانوني‎ ‎نمي‎ ‎توانند‎ ‎جلوي‎ ‎فعاليت‎ ‎انجمن‎ ‎صنفي‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎ايران‎ ‎را‎ ‎بگيرند. به‎ ‎لحاظ‎ ‎قانوني‎ ‎وقتي‎ ‎جلوي‎ ‎فعاليت‎ ‎انجمن‎ ‎گرفته‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎دادگاه‎ ‎يا‎ ‎هيات‎ ‎حل‎ ‎اختلاف‎ ‎راي‎ ‎به‎ ‎جلوگيري‎ ‎از‎ ‎فعاليت‎ ‎هاي‎ ‎انجمن‎ ‎صنفي‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎بدهند‎ ‎که‎ ‎چنين‎ ‎چيزي‎ ‎وجود‎ ‎ندارد. اما‎ ‎اينکه‎ ‎همه‎ ‎چيز‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎براساس‎ ‎قانون‎ ‎پيش‎ ‎مي‎ ‎رود‎ ‎خودش‎ ‎جاي‎ ‎سوال‎ ‎دارد. اينکه‎ ‎آنها‎ ‎بخواهند‎ ‎يک‎ ‎کار‎ ‎غير‎ ‎قانوني‎ ‎انجام‎ ‎دهند‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎نيروها‎ ‎وقواي‎ ‎خود‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎مسير‎ ‎استفاده‎ ‎کنند‎ ‎بحث‎ ‎ديگري‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎من‎ ‎الان‎ ‎براي‎ ‎آن‎ ‎جوابي‎ ‎ندارم.
   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007