« فقر و دموکراسی | صفحه اول | ...تا بدانم همی که نادانم »

14 مهر 87

مؤلفه های تعیین کننده رای مردم

یکی از نکاتی که باید در محاسبه شرایط انتخاباتی آتی ریاست جمهوری و شیوه رفتاری رای دهنده گان ایرانی مورد توجه قرار گیرد مقولاتی است که به نظر می رسد نقشی تعیین کننده در تصمیم گیری شهروندان برای شرکت در انتخابات و رای دادن یا عدم شرکت دارد . البته بررسی انتخابات های گذشته ریاست جمهوری ، مجلس و شوراها نشان می دهد که 20 درصد شهروندان ایرانی به هردلیل در انتخاباتها شرکت نمی کنند ، و نزدیک به 50 درصد هم در انتخاباتها به رغم فراز و فرودهای سیاسی و شرایط انتخاباتی شرکت می کنند ، و در واقع 30 درصد رای دهندگان هستند که به تناسب شرایط و تحلیلی که از روند امور کشور دارند در انتخابات شرکت یا عدم شرکت می کنند و رای اینان بصورت اثباتی ( معمولا به نفع جریان اصلاح طلب و تحول خواه ) یا سلبی ( به نفع اقتدارگرایان و اصولگرایان ) نقشی تعیین کننده در سرنوشت نتیجه انتخابات دارد . آنچه درادامه می آید تحلیلی معطوف به این 80 درصد جمعیتی است که در صورت شرایط مساعد و یک انتخابات آزاد احتمال حضور آنان در انتخابات آتی ریاست جمهوری می رود و طبعا نیروهای سیاسی فعال در عرصه انتخابات و به ویژه اصلاح طلبان باید با توجه به « مؤلفه های تعیین کننده رای مردم » در این باره برنامه ریزی کنند تا بتوانند آرای بیشتری را بسوی نامزد مورد نظر خود جلب نمایند .

البته اگر بخواهیم یک طبقه بندی دقیق از « مؤلفه های تعیین کننده رای مردم » داشته باشیم نیاز به یک تحقیق میدانی و نظرسنجی دارد که در امکان امثال بنده نیست ازاینرو آنچه در ادامه آمده ناشی از برداشت ذهنی من از اوضاع و احوال جامعه ایران می باشد و فکر می کنم این مؤلفه عبارتنداز :
1-امنیت : مهمترین مقوله برای شهروندان ایرانی مسئله امنیت است به گونه ای که حاضرند در شرایطی حتی به قیمت از دست دادن آزادی و...و پذیرش استبداد و اقتدارگرایی ، امنیت را از دست ندهند ! البته من فکر می کنم که موقعیت جغرافیایی ایران و استبداد دیرپا و جان سخت حاکم به نوعی برتربخشی این مؤلفه بر ذهن و جان ایرانیان دامن زده است و در رفتار و زندگی روزمره هر ایرانی اینرا بخوبی می شود و صدالبته که حاکمان نیز از این واقعیت یا حربه کمال بهره را برای توجیه حکومت خود و استبدادورزی برده اند ! فقط به عنوان یک شاهد مثال یادآور می شوم که عدم مشارکت چشمگیر مردم در انتخابات دور دوم شوراها ، که آزادترین انتخابات پس از انقلاب بود و همه گروهها در آن نامزد داشتند ، دلیلی جز نگاه به خارج نداشت . یاس و دلمردگی و...از اصلاحات و اصلاح طلبان از یکسو و فضای جهانی پس از یازده سپتامبر و حمله آمریکا و همپیمانانش به افغانستان و ندای حمله به عراق نوعی خوشبینی مفرط را در بخشی از ایرانیان بوجود آورده بود که مشکل ایران نیز زود یا دیر بواسطه مداخله خارجیان ( آمریکا ) حل خواهد شد و لابد دیگر نیازی به رای دادن نیست ! و حاصل این نگاه و عمل البته پیروزی اقتدارگرایان بود ! اما جالب اینکه پس ار حمله آمریکا و متحدینش به عراق و کشتارهایی که در این کشور براه افتاد و برخلاف آنچه برای توجیه حمله به افغانستان و عراق گفته می شداز دموکراسی و حقوق بشرادعایی جز قتل و فقر نصیب عامه مردم این دوکشور نشد و امنیت به مقوله ای نایاب تبدیل شد نگاه به خارج نیز در آن بخش از شهروندان ایرانی کمرنگ و کمرنگ شد به گونه ای که می توان گفت امروز دیگر کمتر ایرانی را می توان یافت که برای اصلاح امور چشم به خارج داشته باشد و این نکته ای که در هرگونه رویکرد انتخاباتی باید مد نظر قرار گیرد .
2-نظم : هرچند این مقوله ارتباط نزدیکی با مقوله امنیت دارد اما خودبخود برای ساماندهی به زندگی روزمره مردم و دادوستد آنها و روابط اجتماعی شان اصالت دارد و از اینروست که مردم ما مداخله دولت و پلیس را برای برقراری نظم می پذیرند هرچند در لایه های ذهنی و رفتاری خود اعتماد چندانی هم به آنها ندارند . انچه جامعه ما را سرپا نگاه داشته و حیات اجتماعی را میسر ساخته است همین نظم نیم بندی است که در سایه یک بوروکراسی سنگین و دولت غول پیکر فراهم آمده است و به رغم اینکه یک نظم آمرانه و اقتدار گرایانه است چون غالب مردم ما هیچ تصور و تجربه ای نسبت به نظم مردمسالارانه ندارند ، از سوی مردم پذیرفته شده و با هرگونه حرکتی که آنرا به خطر بیاندارد مقابله و مخالفت می کنند و بنابراین در هر رویکرد انتخاباتی باید توجه با این مقوله لحاظ شود .
3-معیشت و رفاه : با توجه با وضعیت اقتصادی ایران و توزیع نابرابر درآمد و گستردگی طبقه متوسط و فقیر ( 8 دهک جمعیتی ) مقوله معیشت و رفاه اقتصادی اولویت بخش وسیعی از رای دهندگان ایرانی می باشد و طبعا این موضوع باید در هرگونه رویکرد انتخاباتی در نظرگرفته شود .
4-عدالت : خواسته ای تاریخی و برآمده از آموزه دینی و فرهنگ ماست و کمتر ایرانی را می توان یافت که این مقوله را مطالبه نکند با اینکه کمتر فردی را هم می توان یافت که تصور و تعریف روشن و دقیقی از آن داشته باشد ! قطعا برای پاسخگویی به این مطالبه و در عین حال جلوگیری از سوء استفاده و برداشت های نادرست و عوامانه از این موضوع و آشنا کردن مردم بطور واقعی و عینی با این خواسته باید در رویکرد انتخاباتی به ارائه تعریف و تدقیق این مقوله و برنامه عملیاتی پرداخت .
5-آزادی : هرچند شعار آزادی یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بوده است اما واقعیت امروز جامعه ما حاکی از آن است که توجه به این مقوله دغدغه بخشی از افراد جامعه ما ( اقشار تحصیل کرده و فرهیخته و...) را تشکیل می دهد و عامه مردم ما تصور و تعریف روشنی از این مقوله ندارند و چندان هم در پی آن نیستند چرا که اثربخشی آنرا در زندگی شان نمی دانندو...اما از آنجا که اقشار تحصیلکرده و نخبه می توانند به عنوان موتور محرکه هرگونه تغییر و تحول اجتماعی عمل نمایند و به عنوان گروه های مرجع دیگر اقشار جامعه را به حرکت درآورند وبه آنها روح و ایده بخشند طبعا در هرگونه رویکرد انتخاباتی باید به این مقوله هم پرداخت و بهای لازم را به آن داد .

اینکه چند درصد مردم رای دهنده به امنیت یا نظم یا معیشت و رفاه یا عدالت یا آزادی اهمیت و اولویت می دهند بدون اتکا به یک تحقیق میدانی ناممکن است ضمن اینکه اینها مؤلفه هایی هستند که نوعی همپوشانی دارند به خصوص در مورد امنیت و نظم و معیشت و رفاه ، اما به نظر من اینها « مؤلفه های تعیین کننده رای مردم » در انتخابات آتی ریاست جمهوری است و آن جریانی می تواند به جلب آرای بیشتری بپردارند که در برنامه و شعارهای انتخاباتی اش بر تامین و تحقق هرچه بیشتر این مؤلفه ها برای جامعه ایرانی تاکید و ابرام داشته باشد . طبعا جریان اصلاح طلب بدلیل نوع نگرش و بینشی و تجربه ای که دارد باید بتواند و می تواند اعتماد رای دهندگان ایرانی در مورد این مؤلفه ها بدست آورد و قطعا از هر نوع رفتاری که تداعی کننده خدشه یا نگرانی نسبت به این مقوله ها در جامعه باشد باید خودداری کند .   نظرات

سلام :

اندر حکایت اصلاح طلبان:
گویند مردی قصد شکار کرد، به ناگاه شیری دید وبه سوی او نشانه رفت تیر به شیر اصابت نکرد شیر خشمگین به سراغ مرد آمد وبر او نهیبی زد و گفت:....
در مثل مناقشه نیست اما تجربه ثابت کرده است که اصلاح طلبان به فکر پیروز شدن نیستند و این بار نیز خوبی سال از بهارش پیداست.

مزروعی : باسلام به شما دوست ناشناس ؛ساده سازی مسائل پیچیده اجتماعی و سیاسی و در قالب مثل درآوردن آنها بسیار ساده است اما تاریخ با ین مثل ها ساخته نمی شود بلکه با واقعیت ها و ساختارهای حقیقی و حقوقی موجود ساخته می شود . اگر شما توانستید توضیح بدهید که چگونه رضاخان قلدر و بیسواد توانست بیست سال براین کشور حکومت کند و ایضا فرزندش؛ آنگاه منهم به شما توضیح می دهم که شیرچیستو...دوست ناشناس! همین حالا هم این اصلاح طلبان هستند که نسبت به وضع موجود معترض هستند و برای تغییر آن تلاش می کنند وگرنه تکلیف دیگران معلوم است و نمی دانم شما که در قالب مثل اصلاح طلبان را به سخره گرفته اید خودتان کجای کارید؟

 

صمد مهدي پور :

باسلام خدمت همه انسانهاي صادق انسانهايي كه همواره تلاش كرده اند شخصيت ومن واقعي خود را ازپشت ماسك وپرسونا بيرون آورند.وبراين باورند كه آسانترين كاردنيا آن است كه آنچنان كه هستيم باشيم وسخت ترين كار دنيا آن است كه ديگرانت مي خواهند.كور شود چشم همه كساني كه نمي توانند محبوبيت وبزرگواري آقاي خاتمي رادرجامعه ببينند وتحمل كنند.در واقع اينگونه افراد با خود مشكل دارند واين از سرضعف وناتواني آنهاست كه نمي توانند وجود صادقانه ومحبوبيت ايشان را تحمل كنند بهتر است قبل از اينكه دير شود سري به خود بزنند و از ادعاهاي گزاف و بيهوده دست بردارند و ازخود و منيت دورشوند وصادقانه بخاطر رضاي خلق وخالق انجام وظيفه كنند آنگاه محبوب دلها خواهند شد.با زور وباداشتن القاب وسمتها وپستها وپساوندها وپيشوندها نمي توان محبوبيت خريد.چشم ها رابايد شست طور ديگري بايد ديد.حاسبوا قبل ان تحاسبوا

 

ص :

با سلام خدمت آقاي مزروعي وهمه اصلاح گران واقعي

جناب آقاي مزروعي هرچه بيشترتوجه تعقل وتفكرمي كنم ارادت ودوست داشتن قلبيم ازآن سيد بزرگوارجناب آقاي خاتمي عزيز روز به روز بيشتر مي شود اميدوارم تشخيصم درست بوده و مستمر باشد، بنده بعنوان يك فرزند شهيد هيچ ادعائي نداشته و ندارم و بعنوان يك شهروند سلام گرمي خدمت ايشان دارم اگر ايشان صلاح دانست و كانديدا شد قطعا مردم اقبال زيادي به ايشان خواهند داشت وشايد دوم خردادي ديگر رخ دهد اما ايشان وهمه ياران وهمكاران ايشان بايد بدانند كه مردم توقع و انتظاراتشان به دليل وضع موجود بالا رفته و شايد انتظار معجزه داشته باشند ايشان همچنان كه درحال شفاف سازي است همچنان با صراحت و صداقت بيشتر با مردم سخن بگويد و تكليف خود با مردم راروشن كند درود خدا وبندگان خدابرهمه انسانهاي صادق واصلاحگران واقعي

صمد مهدي پور19/08/1387

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007