« هدفمند كردن يارانه‌ها | صفحه اول | تسخیر جامعه مد نی »

9 اسفند 84

صدور کارت خبرنگاری و استقلال حرفه ای

1 - برپایه اصول تقسیم کار،مهارتهای شغلی،اخلاق حرفه ای ومسئولییت اجتماعی ورودبه هرحرفه وشغل باید ضابه مند باشد،همچنانکه ایفای وظیفه حرفه ای وعدم تخلف ازموازین حقوقی واخلاق حرفه ای شرط تداوم کار درحرفه محسوب شده وهرگونه عدول ازاینها علی قدرمراتبهم می تواند موجبات تنبیه ومجازات ودرنهایت فقدان صلاحیت ازادامه کاررافراهم آورد.
2- درجوامع جدیدوتوسعه یافته،وبه ویژه دررابطه باحرفه هایی که بنحوی باحقوق وسلامت جامعه وفعالیتهای سیاسی واجتماعی ارتباط دارند،این مجموعه مرتبط بایک حرفه وصنف هستند که درچارچوب حقوقی تعریف شده به ضابطه مند کردن حقوق صنفی واجرای آن می پردازند.بطور مثال درایران می توان به نقش سازمان نظام پزشکی ،کانون وکلا،نظام مهندسی ،...دراین باره اشاره کرد.این نهادهاهستند که طبق ضوابط تعریف شده چکونگی ورودافراد به صنف رااحرازوپروانه کارصادر می کنندودرعین حال نطارت برانجام وظیفه حرفه ای افراد عضورابه عهده دارند،واگرعضوی تخلفی حرفه ای انجام داددرخود صنف مورد رسیدگی قرار گرفته ومجازات مناسب اعمال می گردد.درواقع این اعضای هر صنف هستند که ازطریق تشکیلات صنفی ومنتخبان خود ضابطه مند کردن،اجراونظارت برکارحرفه ای وصنفی رابه عهده می گیرند وبا نوعی استقلال حرفه ای امورصنف را سامان می دهند.

3- تشکل های صنفی وحرفه ای(که ارکان اصلی جامعه مدنی را تشکیل می دهند) به مثابه حلقه واسط بین شهروندان،صنف،ونهادهای حاکمیتی عمل می کنند.از یکطرف آنها باید مدافع حقوق شهروندان ومصرف کنندگان کالا وخدمات صنفی باشند،ازطرف دیگربایدمدافع حقوق صنفی اعضای خودورعایت موازین قانونی واخلاق حرفه ای باشند،ودررابطه با نهادهای حاکمیتی نیزبه نوعی تعامل وتعادل برای تحقق ایندو هدف دست یابند درعین حالیکه ازهرگونه دست اندازی های این نهادها به حقوق صنفی وسایش استقلال حرفه ای باید جلوگیری نمایند.
4- درایران بدلیل ویژگی های تاریخی واقتصادی واجتماعی،حاکمیت ودولت قدرت مطلقه داشته وشکل گیری جامعه مدنی درآن تاحدودی ممتنع است اما جبرروزگاروتحولات سالهای اخیر،به ویژه پس ازدوم خرداد76وروی کار آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس ششم، موجبات شکل گیری برخی نهادهای مدنی رافراهم آورده است،ودراین میان "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" یکی ازاولین نهادهایی بودکه با همت روزنامه نگاران کشوربرای حمایت وپشتیبانی مادی ومعنوی ازآنهاوساماندهی به این صنف برای استیفای حقوق صنفی وحرفه ای خودتشکیل گردیدوهم اکنون نه سالگی عمر خودرا پشت سرمیگذارد،وعلیرغم همه مسائل ومشکلات امید می رود که بتواند با جلب نظرهرجه بیشترروزنامه نگاران ومشارکت فعال آنان به ایفای نقش مدنی وصنفی خود درعرصه عمومی بپردازد.
5- موضع گیری اخیرمدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فزهنگ وارشاد اسلامی درمورد" صدورکارت خبرنگاری" بصورت انحصاری ازطرف این نهاد زنگ خطری رابه صدا درآورده است که درشرایط کنونی باید توجه وتامل همه فعالان رسانه ها ،وبه ویژه اصحاب مطبوعات وروزنامه نگاران ازهرگرایش فکری وسیاسی رابرانگیزد.ظاهرادولت جدیددرپی تسخیرکامل جامعه مدنی برآمده وتحمل هیچگونه استقلال ازدولت رابرای افرادونهادهای مدنی ندارد. خیلی طبیعی وبدیهی می نماید که وقتی " صدورکارت خبرنگاری" بدست یک نهاددولتی باشد دیگرهیچ ضمانتی برای ورود به این حرفه برای آنانی که استقلال حرفه ای راهنمای عمل آنهاست وبه گونه ای متفاوت ازجریان فکری وسیاسی حاکم بردولت می اندیشند ومنتقد ومخالف دولتند،نباشد.ضمن اینکه درشرایط امروزدنیاکمتردولت وحکومتی رامی شودپیدا کردکه این چنین واضح وآشکاربرای" صدورکارت خبرنگاری" خودش را صالح بداند. 6- مطبوعات رارکن چهارم دموکراسی لقب داده اندواین خبرنگاران هستند که به عملکرد این رکن معنا می دهند. درهرکشوری که این قوه نتواند به درستی کارخودراانجام دهدودرعرصه عمومی فعال باشد وبه عنوان حلقه واسط بین "شهروندان"و"حاکمیت" عمل نماید،هم جامعه وشهروندان ضررمی کنند،وهم حاکمیت ودولتمردان از نظارت اجتماعی ومشورت خرد جمعی باز می مانند. شرط بازیگری درست روزنامه نگاران ومطبوعات "استقلال حرفه ای وامنیت شغلی" آنهاست،وفقدان یا ضعف هرکدام ازاینها عملا کارکرد مطبوعات درجامعه راازحیض انتفاع ساقط وآنهارابه برگه هایی تشریفاتی وسرشاراز آگهی های تجاری تبدیل می نماید،امری که متاسفانه آثارونشانه های آن کم وبیش درجامعه ما درحال خود نمایی است. 7- " صدورکارت خبرنگاری واستقلال حرفه ای" آنچنان درهم تنیده اند که انحصار صدور کارت ازطرف ارشاد می تواند ته مانده استقلال حرفه ای وآزادی موجود مطبوعات رانیزازبین برده وفضای یکصدایی وقبرستانی رابرهمه مطبوعات حاکم کند.ظاهرا امرونهی هایی که اینروزها ازطرف نهادهای حکومتی مختلف به مطبوعات وروزنامه نگاران برای چاپ یاعدم چاپ راحع به برخی موضوعات ومسائل می شود(که همه برخلاف قانون مطبوعات است) کفایت نمی کندوحالا باید "صدورکارت خبرنگاری" نیزدرانحصار یک نهاد دولتی درآید؟ اگربراستی دولتیان نگران ضابطه مند نبودن این حرفه اند کمک کنندتا نهاد صنفی مربوطه وموسسات مطبوعاتی دراین باره ازقدرت وقوت لازم برخودار وبه اقدامات عملی دست زنند،وهرراهی جزاین پاسخگوی شرایط امروزایران ونیازهای روزافزون آن نخواهد بود.
8- مسئولینی که ازضابطه مند شدن شغل خبرنگاری سخن می گوینددراین باره باید توضیح دهندکه ضابطه آنها برای توزیع هدیه رئیس جمهوری دربین خبرنگاران چه بوده است؟ آِیااین هدیه جزبرپایه سلیقه ونظرشخصی این مسئولین توزیع شده است؟آیا نوعی تقسیم بندی "خودی"و"غیرخودی" دراین باره اعمال نشده است؟ وآیا...حالا چگونه اینان می خواهنددرمورد"صدورکارت خبرنگاری" وضابطه مند کردن این شغل عمل نمایند خدا می داند. 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007