« بيانيه جبهه مشاركت ايران اسلامي در ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت | صفحه اول | ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم »

30 شهریور 87

رئیس جمهور وضع را بدتر نکند‎

اميد معماريان‎ ‎ ( روز انلاین ) :علي‎ ‎مزروعي‎ ‎نماينده‎ ‎مجلس‎ ‎ششم‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎به‎ ‎تحليل‎ ‎سفر‎ ‎هفته‎ ‎آينده‎ ‎محموداحمدي‎ ‎نژاد‎ ‎به‎ ‎نيويورک‎ ‎پرداخته‎ ‎است. اين‎ ‎فعال سياسي‎ ‎معتقد‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎رييس‎ ‎جمهوري‎ ‎به‎ ‎هيچ‎ ‎وجه‎ ‎قابل‎ ‎پيش‎ ‎بيني‎ ‎نيست‎ ‎و‎ ‎ابراز‎ ‎اميدواري‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎حضور‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎درسازمان‎ ‎ملل‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎وضع‎ ‎ايران‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎که‎ ‎هست‎ ‎بدتر‎ ‎نکند.

س : ‎‎انتظار‎ ‎داريد‎ ‎آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎درسفرهفته‎ ‎آينده‎ ‎خود‎ ‎به‎ ‎سازمان‎ ‎ملل‎ ‎چه‎ ‎مباحثي‎ ‎را‎ ‎مطرح‎ ‎کند؟‎ ‎

ج :سوال‎ ‎خيلي‎ ‎مشکلي‎ ‎است،‎ ‎چون‎ ‎آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎به‎ ‎هيچ‎ ‎وجه‎ ‎قابل‎ ‎پيش‎ ‎بيني‎ ‎نيست. من‎ ‎شخصا‎ ‎آرزو‎ ‎مي‎ ‎کنم‎ ‎که‎ ‎ايشان‎ ‎وضع‎ ‎ايران‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎که‎ ‎است‎ ‎بدتر‎ ‎نکند‎ ‎و‎ ‎مباحثي‎ ‎مطرح‎ ‎نکند‎ ‎که‎ ‎باعث‎ ‎انزواي‎ ‎بيشتر‎ ‎وتحريم‎ ‎ها‎ ‎ومشکلات‎ ‎بيشتر‎ ‎براي‎ ‎کشور‎ ‎بشود. ‏‎ ‎

‎س: ‎‎‎آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎هرسال‎ ‎به‎ ‎نيويورک‎ ‎سفر‎ ‎مي‎ ‎کنند. براي‎ ‎تصحيح‎ ‎روند‎ ‎سالهاي‎ ‎گذشته‎ ‎طرح‎ ‎چه‎ ‎مباحثي‎ ‎مي‎ ‎تواند‎ ‎سودمند‎ ‎باشد؟‎ ‎
‎ ‎
ج :آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎يک‎ ‎دستگاه‎ ‎فکري‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎دستگاه‎ ‎فکري‎ ‎را‎ ‎نمي‎ ‎تواند‎ ‎تغيير‎ ‎بدهد. اين‎ ‎دستگاه‎ ‎فکري‎ ‎دراين‎ ‎سه‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎يک‎ ‎سري‎ ‎مولفه‎ ‎هايي‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎خود‎ ‎بروز‎ ‎داده‎ ‎که‎ ‎ظاهرا‎ ‎نمي‎ ‎توان‎ ‎از‎ ‎رييس‎ ‎جمهوري‎ ‎انتظار‎ ‎داشت‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎مولفه‎ ‎ها‎ ‎فاصله‎ ‎بگيرد. مجموعه‎ ‎سياست‎ ‎هايي‎ ‎که‎ ‎وي‎ ‎در‎ ‎پيش‎ ‎گرفته‎ ‎باعث‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎رابطه‎ ‎ايران‎ ‎با‎ ‎کشورهاي‎ ‎قدرتمند‎ ‎دنيا‎ ‎به‎ ‎هم‎ ‎بخورد. ‏‎ ‎
‎ ‎
‎‎ س :سفرامسال‎ ‎رييس‎ ‎جمهوري‎ ‎يک‎ ‎تفاوت‎ ‎با سالهاي‎ ‎گذشته‎ ‎دارد‎ ‎وآن‎ ‎اينکه‎ ‎اين‎ ‎بار‎ ‎آقاي‎ ‎مولانا‎ ‎مشاور‎ ‎رسمي‎ ‎شان‎ ‎در‎ ‎سفر‎ ‎همراهشان‎ ‎خواهند‎ ‎بود‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎هرحال‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎اينکه‎ ‎وي‎ ‎سالها‎ ‎در‎ ‎آمريکا‎ ‎زندگي‎ ‎وتحصيل‎ ‎کرده، ممکن‎ ‎است‎ ‎به‎ ‎ايشان‎ ‎کمک‎ ‎کند‎ ‎تا‎ ‎نحوه‎ ‎حضورشان‎ ‎متفاوت‎ ‎باشد...‏‎ ‎
‎ ‎
ج : در‎ ‎سفرهاي‎ ‎قبلي‎ ‎هم‎ ‎ايشان‎ ‎مشاوره‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎مي‎ ‎دادند،‎ ‎منتها‎ ‎در سفرهاي‎ ‎قبلي‎ ‎مشاور‎ ‎رسمي‎ ‎ايشان‎ ‎نبوده‎ ‎است. ‏‎ ‎ضمن‎ ‎اينکه‎ ‎من‎ ‎فکر‎ ‎نمي‎ ‎کنم‎ ‎چون‎ ‎آقاي مولانا‎ ‎سالها‎ ‎در آنجا زندگي‎ ‎کرده، خيلي‎ ‎فرق‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎با‎ ‎کساني‎ ‎که‎ ‎اصلا‎ ‎در‎ ‎آمريکا‎ ‎زندگي‎ ‎نکرده‎ ‎اند‎ ‎ومي‎ ‎توانند‎ ‎مساپل‎ ‎را‎ ‎خوب‎ ‎بفهمند. البته‎ ‎من‎ ‎با‎ ‎نظر‎ ‎بدبينانه‎ ‎به‎ ‎جايگاه‎ ‎ايشان‎ ‎نمي‎ ‎کنم‎ ‎ولي‎ ‎مشکوک‎ ‎هستم‎ ‎که‎ ‎فردي‎ ‎مثل‎ ‎ايشان‎ ‎که‎ ‎سالها‎ ‎در‎ ‎آمريکا‎ ‎بوده‎ ‎و‎ ‎چنين‎ ‎مواضعي‎ ‎دارد بتواند‎ ‎مشاور‎ ‎‏[خوب] رييس جمهور‎ ‎باشد. ‏‎ ‎
‎ ‎
س:‌ ‎‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎گزارش‎ ‎اخير‎ ‎آژانس‎ ‎بين‎ ‎المللي‎ ‎انرژي‎ ‎اتمي، موضع‎ ‎گيري‎ ‎رييس‎ ‎جمهوري‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎مساله‎ ‎هسته‎ ‎اي‎ ‎چگونه‎ ‎مي‎ ‎بينيد؟‎ ‎
‎ ‎
ج: من‎ ‎هنوز‎ ‎اصل‎ ‎گزارش‎ ‎آژانس‎ ‎را‎ ‎مطالعه‎ ‎نکرده ام‎ ‎و‎ ‎تفاوت‎ ‎هاي‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎گزارش‎ ‎هاي‎ ‎قبلي‎ ‎نمي‎ ‎دانم. اما‎ ‎تا‎ ‎اينجا‎ ‎از‎ ‎مجموعه‎ ‎مواضعي‎ ‎که‎ ‎دولتمردان‎ ‎ايراني‎ ‎گرفته‎ ‎اند‎ ‎تحليلم‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎هيچ‎ ‎تغييري‎ ‎در‎ ‎مواضعشان‎ ‎صورت‎ ‎نگرفته‎ ‎و‎ ‎همان‎ ‎موضع‎ ‎قبلي خودشان‎ ‎را‎ ‎مورد‎ ‎پرونده‎ ‎هسته‎ ‎اي‎ ‎خواهند‎ ‎داشت‎ ‎ومتاسفانه‎ ‎چشم‎ ‎انداز‎ ‎مثبتي‎ ‎را‎ ‎دراين‎ ‎مسير‎ ‎نمي‎ ‎بينم. ‏‎ ‎‎ ‎

س: ‎‎طي‎ ‎چند‎ ‎ماه‎ ‎گذشته‎ ‎تلاش‎ ‎هايي‎ ‎براي‎ ‎راه‎ ‎اندازي‎ ‎دفتر‎ ‎حفاظت‎ ‎منافع‎ ‎آمريکا‎ ‎درايران‎ ‎صورت‎ ‎گرفته‎ ‎است. آيا‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎سفررييس جمهور به نيويورک‎ ‎باتوجه‎ ‎به‎ ‎ابراز‎ ‎علاقه قبلي ‏‎ ‎مقامات‎ ‎رسمي‎ ‎ايران‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎را‎ ‎تسهيل‎ ‎کند؟‎ ‎‎‎
‎ ‎
} : دولتمردان‎ ‎ايران‎ ‎مواضع‎ ‎دوگانه‎ ‎اي‎ ‎دراين‎ ‎خصوص‎ ‎داشتند،‎ ‎اما‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎را‎ ‎منوط‎ ‎کردند‎ ‎که‎ ‎آمريکا‎ ‎ابتدا‎ ‎به‎ ‎تغيير‎ ‎رفتار‎ ‎خود‎ ‎اقدام‎ ‎کند. من‎ ‎فکر‎ ‎مي‎ ‎کنم‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎منتفي‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎سفر‎ ‎هم‎ ‎گشايش‎ ‎واقدامي‎ ‎دراين‎ ‎خصوص‎ ‎اتفاق‎ ‎نخواهد‎ ‎افتاد. ‏‎ ‎‎ ‎

س : ‎‎شما‎ ‎مي‎ ‎گوييد‎ ‎سفرهاي‎ ‎مکرر‎ ‎رييس‎ ‎جمهوري‎ ‎به‎ ‎بهبود‎ ‎تصوير‎ ‎ايران‎ ‎در‎ ‎جامعه‎ ‎جهاني‎ ‎نمي‎ ‎انجامد. به‎ ‎نظرشما‎ ‎چرا‎ ‎وي‎ ‎تا اين حد‎ ‎علاقه‎ ‎مند‎ ‎به چنين‏‎ ‎سفرهايي‎ ‎است؟‎ ‎
‎ ‎
ج : اقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎کلا‎ ‎در‎ ‎دوران‎ ‎رياست‎ ‎جمهوري‎ ‎خودشان‎ ‎اشتياق‎ ‎زيادي‎ ‎به‎ ‎سفر‎ ‎کردن‎ ‎داشته‎ ‎اند. به‎ ‎خصوص‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎کشورهايي‎ ‎که‎ ‎مي‎ ‎خواستند‎ ‎نشان‎ ‎بدهند‎ ‎سياست‎ ‎فعالي‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎آن‎ ‎کشورها‎ ‎دارند،‎ ‎ازجمله‎ ‎کشورهاي‎ ‎آمريکاي‎ ‎لاتين‎ ‎وخاورميانه. سفرهاي‎ ‎غير از‎ ‎اين‎ ‎دومنطقه‎ ‎به‎ ‎آمريکا‎ ‎وايتاليا‎ ‎بوده‎ ‎است. اين‎ ‎سفرها‎ ‎بيشتر‎ ‎جنبه‎ ‎تبليغاتي‎ ‎داشته‎ ‎وايشان‎ ‎مي‎ ‎خواهد‎ ‎نشان‎ ‎بدهد‎ ‎ديپلماسي‎ ‎فعالي‎ ‎را‎ ‎دنبال‎ ‎مي‎ ‎کند. فکر‎ ‎مي‎ ‎کنم‎ ‎اين‎ ‎سفرها‎ ‎رامي توان‎ ‎در‎ ‎چهارچوب‎ ‎منطق تبليغاتي ايشان ‏ارزيابي‎ ‎کرد که‎ ‎مايل است تيتر يک رسانه ها باشد.   نظرات

رسول :

اقای مزروعی این مطلب را بخوانید ونظرتان را لطفا بگویید: در دوره اول ریاست جمهوری پوتین برنامه های اصلاحاتی زیادی در عرصه بانکداری ، بازار کار ، مالیات و مالکیت زمین در روسیه اجرا شد . این برنامه ها سبب اعتماد سرمایه گذاران به اقتصاد روسیه شد و طی یک سال حجم سرمایه گذاری خارجی در این کشور از 6/14 میلیارد دلار در سال 2005 به دوبرابر یعنی 30 میلیارد دلار در سال 2006 رسید . - رشد اقتصادی و درآمد نفتی کشور روسیه به آنها امکان داد تا سهم زیادی از بدهی های خارجی شوروی سابق را بپردازند . همین مسئله سبب شد تا ذخایر ارز خارجی روسیه از 12 میلیارد دلار در سال 1999 به 64 میلیارد دلار در سال 2006 و به بیش از 550 میلیارد دلار در سال 2007 برسد و پس از چین و ژاپن در رتبه سوم قرار گیرد .

مزروعی : باسلام ، من در مورد روسیه اطلاع دقیقی ندارم اما برپایه سفری به آنجا داشتم دریافتم که رهبران روسیه روشی مشابه چین را در پیش گرفته اند یعنی نظام اقتصادی بازار و نظام سیاسی بسته و استبدای ، و البته درآمد نفت و گاز و به ویژه افزایش قیمت آنها در این سالها کمک بزرگی به این کشور کرده است ضمن اینکه روسیه به لحاظ برخورداری از ساخت زیربناها و نیروی انسانی متخصص نیز کمبود ندارد با این حال عامه مردم در روسیه هنوز وضعیت اقتصادی خوبی ندارند و یک طبقه فوق العاده ثروتمند در آنجا بوجود آمده است و از آزادی های سیاسی هم خبری نیست و نهادهای مدنی نیز قدرت فعالیت و مانور ندارند و حاکمان هروقت تصمیم بکیرند سر مخالفان و منتقدان خود را زیرآب می کنند .

 

اکبر :

اقای مزروعی تبریک می گویم !اقای رییس جمهور آخرین ترمز باقیمانده در دولت خود را کند ومثل انرژی هسته ای دور انداخت :اقای مظاهری رییس بانک مرکزی هم رفت.دلمان خوش بود که این آدم که یکی ازمعدود ادمهای معقول این دولت بود هست ومانع خرابی بیشتر اوضاع می شود! اما حالا دیگر چه؟واویلا بحال ما طبقات بدبخت پایین جامعه.اقای جهرمی حالا بتاز ببینم چه می کنی.

 

صمد مهدي پور :

باسلام وخسته نباشيدخدمت جناب آقاي مزروعي
خسته نباشد رابراي اين گفتم که آدم دراين مملکت که از هيچ لحاظي ثبات ووضع مطلوبي ندارد کلافه وخسته مي شود.کاشکي خستگي جسماني بود خستگي روح و روان مطرح است.چرا که اگر روح و روان انسان خسته شود جسم هم قادر به انجام امور درحداقل هم نخواهد بود.اميد است شما وهمه دوستان وهمکاران اصلاح طلب همچنان درجهت اصلاحات ثابت قدم واستوارادامه طريق دهيد چراکه همواره درطول تاريخ جهت اصلاحات انسانها حتي ازجان خود هم گذشتند وآرام نگرفتند(جهت اصلاح امت جدم قيام کردم.امام حسين ع).ازمنابع خبري مطلع شدم که آقاي احمدجنتي درخطبه هاي نمازجمعه گفته اگرحق کسي راضايع کرده ام حلاليت مي طلبم اگردرهمان سايت خبري امکان داشت نظرخود را ارسال مي کردم و مصدع اوقات شمانمي شدم .درجوامعي که افراد تخصص لازم ندارند وازنظرتعهد هم فقط مدعي آن هستند چنين وضعي پيش مي ايد که فردي برمسندي قرارمي گيرد که اختيارتي دارد که ازاين اختيارات جهت اعمال نظرهاي شخصي وسلائق خوداستفاده وسوءاستفاده مي کند وآخرکارکه يا خود متوجه مي شود يا ديگران آگاهش مي کنند مي ايد وبا يک حلاليت مي خواهد مسئله راتمام کند،واقعاکه شرم آوراست آقاي جنتي بايد بداند با اعمال نظرهاي شخصي خود با سرنوشت عده اي ازمردم بازي کرد.مملکتي که هياتي وياپادگاني اداره شود وضعي بهتر ازاين ندارد .مسئولي با علائق غيرکارشناسي وغيرمنطقي خود سرنوشت مردم رابه بازي بگيرد وبعد هم بگويد حلالم کنيد واقعا که شرم آوراست.
بنده معتقدم هرکسي حقي ازمردم ضايع مي کند بايد درهمين دنيا به سزاي عملش برسد.اينکه افراد تاحقي ازآنها ضايع مي شود بگويندآن دنيا حقم راميگيرم ياجواب بايد بدهي بنوعي ضعف فرد رانشان مي دهد.به همين ترتيب مسئولي که حق مردم را به هردليل ازبين برده وبعد بگويد حلالم کنيدنشان ازضعف قوانين آن کشوروسيستم است.اي واي که ازپس امروز بود فردائي
براي اينکه کشورمان در وضعيت مطلوب وشايسته مردم آن قراربگيرد راهي جز دموکراسي و اصلاحات وجود ندارد.وضعيت فعلي استبدادي ود يکتاتوري بيش نيست.مردم حق انتخاب سرنوشت خود را دارند ونمي خواهند با زور روانه بهشت شوند چرا که معتقدند بهشت را به بها مي دهند نه به بهانه .حرف براي گفتن زياد وحوصله کم.اميد است کليه اصلاح طلبان باتمام قدرت درجهت دموکراسي وايجاد دولتي دموکراتيک ادامه دهند وخسته نشوند هرچند که خسته کننده است.موتوراصلاحات سوخت مي خواهد.درطول تاريخ انسانهاي اصلاح طلب همواره مورظلم وستم مستبدين وديکتاتورها قرارگرفته وحتي جان خود راهم درجهت اصلاحات فداکرده اند.
باعرض معذرت از اينکه مطالب ارسالي مرتبط باموضوع شمانيست.


 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007