« یادی از پدرم | صفحه اول | رئیس جمهور وضع را بدتر نکند‎ »

27 شهریور 87

بيانيه جبهه مشاركت ايران اسلامي در ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت

27 شهریور 87
در سايه عملکرد اجرايي و اقتصادي دولت احمدي نژاد دستيابي به قدرت برتر منطقه اي شدن رويايي بيش نيست .
نوروز: جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار گزارشی کارنامه اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را مورد ارزیابی قرار داد.
در این گزارش آمده است:

به نام خدا

با سپري شدن هفته دولت ، سه سال از عمر دولت نهم گذشت و در سال آتي در ميدان انتخابات رياست جمهوري ارزيابي عملكرد اين دولت در عرصه هاي گوناگون به نظر و راي ملت نهاده خواهد شد و از اينرو سال در پيش رو را بايد سال ارزيابي و پاسخگويي دولت در مورد عملكرد و دستاورد هايش نام نهاد ،و همانگونه كه در هفته دولت عمل شد انتظار داشت تمام رسانه ها و دستگاههاي اداري و اجرايي همسو با دولت همه امكان و توان تبليغي خود را براي معرفي دستاورد ها و كارهاي انجام شده توسط اين دولت بكار بندند . در چنين شرايط و فضايي و به رغم فضاي نابرابر رسانه اي و تبليغي جبهه مشاركت ايران اسلامي وظيفه خود مي داند ارزيابي خود را از عملكرد اقتصادي سه ساله دولت احمدي نژاد به پيشگاه مردم شريف ايران عرضه نمايد تا بر دامنه بحث در اين زمينه و انتخاب آگاهانه شهروندان در انتخابات آتي رياست جمهوري دامن زند .يادآور مي شويم كه در فرصت آتي به ارزيابي عملكرد سه ساله دولت نهم در ديگر زمينه ها خواهيم پرداخت اما با توجه به اينكه عمده شعارها و وعده هاي آقاي احمدي نژاد و دولت نهم متمركز بر مسائل اقتصادي و حل مشكلات معيشتي مردم و بردن درآمد نفت به سر سفره ها بود ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت در اين باره از اولويت و ضرورت بيشتري برخوردار است و از اينرو در اين بيانيه بدان پرداخته ايم .
در ابتدا ياد آور مي شويم كه براي ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت نهم به چهار طريق مي توان اقدام كرد:
1 – ارزيابي عملكرد در مقايسه اي جهاني و منطقه اي : اين روشي است كه در قالب سند چشم انداز توسعه بيست ساله كشور و قانون برنامه چهارم توسعه پيش بيني و دولت مكلف به ارائه آن بوده است اما متاسفانه به رغم گذشت بيش از سه سال از اجراي قانون برنامه چهارم به اين تكليف قانوني توسط دولت نهم عمل نشده است و دوگزارش نظارتي عرضه شده در مورد عملكرد اقتصادي براي دو سال 84 و 85 توسط دولت نهم فاقد يك چنين ارزيابي مقايسه اي مي باشد و بناچار بايد براي ارزيابي اينگونه به گزارش هاي منتشره توسط نهادهاي بين المللي و ازجمله گزارش توسعه انساني برنامه عمران سازمان ملل مراجعه كرد . متاسفانه با رجوع به اين گزارشها مي توان دريافت كه رتبه ايران به لحاظ شاخص هاي توسعه انساني و اقتصادي در سه سال دولت احمدي نژاد تنزل يافته است و جمهوري اسلامي ايران در رقابت نفس گير توسعه با بسياري از كشور هاي جهان و منطقه به رغم دستيابي به درآمد بالا و افسانه اي نفت عقب مانده و از تحقق هدف غايي سند چشم انداز بيست ساله يعني قدرت برتر منطقه شدن دور شده است .
2 – ارزيابي عملكرد در مقايسه با اهداف كمي قانون برنامه چهارم توسعه: چون دولت نهم همواره نسبت به اجراي برنامه چهارم اما و اگر داشته و در اجرا نيز بدان وفادار نبوده است انجام چنين مقايسه اي مي تواند محل اعتناي دولت قرار نگيرد هرچند دولت نهم به لحاظ حقوقي و قانوني ملزم به رعايت اين قانون و تحقق اهداف كمي پيش بيني شده در آن بوده است . با توجه به اين موضوع در اين بيانيه به ارائه تحليلي و تفصيلي يك چنين مقايسه اي نپرداخته ايم اما اجمالا و با قاطعيت و در يك ارزيابي مقايسه اي بين شاخص هاي هدفگذاري شده در برنامه و نتايج حاصله از عملكرد اجرايي و اقتصادي دولت احمدي نژاد در سه 84 الي 86 براي اين شاخص ها مي توان دريافت كه به رغم هزينه اي بيش از 8/2 برابر منابع پيش بيني شده در قانون برنامه چهارم براي اين سال ها توسط دولت نهم ، اين دولت در تحقق اهداف برنامه ناكام بوده است . دستيابي متوسط سالانه به نرخ رشد اقتصادي 27/6 درصد ، نرخ تورم 6/15 درصد و نرخ سرمايه گذاري 8/4 درصد با هزينه 3/133 ميليارد دلار در اين سه سال در مقايسه با متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادي 8 درصد ، نرخ تورم 9/9 درصد و نرخ رشد سرمايه گذاري 2/12 درصد هدفگذاري شده در برنامه با هزينه 2/47 ميليارد دلار بخوبي حكايت از اين ناكامي مي كند و اينكه دولت و اقتصاد ايران حتي به رغم برخورداي از درآمد افسانه اي نفت و هزينه آن در پيمودن راه توسعه براي تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه سند چشم انداز توسعه بيست ساله كشور ناموفق بوده ، و به عبارتي ديگر فرصت طلايي براي جهش اقتصادي را سوزانده است .
3- ارزيابي عملكرد در مقايسه با سه سال آخر دولت خاتمي : با فرض ثابت بودن ساير شرايط اين منطقي ترين مقايسه اي است كه مي تواند كارآمدي دو دولت خاتمي و احمدي نژاد را در اداره اقتصاد كشور به نمايش گذارد و اينكه هر دولت با در اختيار داشتن چه ميزان منابع به چه محصولي دست يافته است ؟
در سه سال 81 الي 83 منابع در اختيار دولت خاتمي عبارتند از : 106 ميليارد دلار درآمد ارزي ( 5/86 ميليارد دلار درآمد نفت و 5/19 ميليارد دلار درآمد غيرنفتي ) ، 5/91 ميليارد دلار واردات ، 1057087 ميليارد ريال بودجه عمومي دولت و 2736250 ميليارد ريال بودجه كل كشور .
در سه سال 84 الي 86 منابع در اختيار دولت احمدي نژاد عبارتند از : 3/237 ميليارد دلار درآمد ارزي ( 198ميليارد دلار درآمد نفت و 3/39 ميليارد دلار درآمد غيرنفتي ) ، 149 ميليارد دلار واردات ، 1798962 ميليارد ريال بودجه عمومي دولت و 5804834 ميليارد ريال بودجه كل كشور .
مقايسه منابع در اختيار دولت طي اين دو دوره بخوبي نشان مي دهد كه دولت احمدي نژاد بدليل بهره مندي از شرايط افزايش افسانه اي قيمت نفت به لحاظ درآمد ارزي 24/2 برابر ، واردات 63/1 برابر ، بودجه عمومي دولت 7/1 برابر و بودجه كل كشور 12/2 برابر امكان ارزي و مالي در اختيار داشته است حال بايد ديد هر يك از اين دو دولت با صرف اين منابع در اقتصاد ايران چه محصول و نتيجه اي را برجاي نهاده است ؟
عملكرد اقتصادي كشور در سه آخر دولت خاتمي دستيابي متوسط سالانه به نرخ رشد اقتصادي 3/6 درصد ، نرخ تورم 5/15 درصد و نرخ رشد سرمايه گذاري 11 درصد را برجاي نهاده ، در حاليكه عملكرد اقتصادي كشور در سه سال اول دولت احمدي نژاد دستيابي متوسط سالانه به نرخ رشد اقتصادي 27/6 درصد ، نرخ تورم 6/15 درصد و نرخ رشد سرمايه گذاري 8/4 درصد را برجاي نهاده است . در عين حال بدهي خارجي بالفعل كشور از رقم 23 ميليارد دلار در پايان سال 83 به 5/28 ميليارد دلار در پايان سال 86 افزايش يافته است .
مقايسه محصول بدست آمده در اين دو دوره براي اقتصاد كشور بخوبي نشان مي دهد كه اقتصاد ايران در دولت احمدي نژاد به رغم صرف دو برابر منابع نه تنها محصولي بيش از دوره مشابه دولت خاتمي عرضه و رفاه بيشتري را در جامعه و براي مردم به ارمغان نياورده است بلكه بدليل اتخاد برخي سياست ها در عرصه داخلي و خارجي ضربه شديدي را به جريان سرمايه گذاري در كشور به ويژه در ساخت زيربناها وارد كرده است كه آثار و نشانه هاي آن بتدريج در حال ظاهر شدن است و كمبود و قطع گاز در زمستان گذشته و كمبود و خاموشي هاي برق در تابستان سال جاري را مي توان از نتايج سحر عملكرد اقتصادي دولت نهم دانست و قطعا در اين روند بايد منتظر شرايط دشوارتري براي اقتصاد كشور و معيشت و اشتغال ايرانيان بود .
4 – ارزيابي عملكرد در مقايسه با شعارها و وعده ها : آقاي احمدي نژاد در دوره تبليغات انتخابات رياست جمهوري نهم شعارها و وعده هاي اقتصادي بسيار داد كه ازجمله آنها مبارزه با فقر و فساد و تبعيض ، بردن درآمد نفت به سر سفره هاي مردم و بهبود وضعيت معيشتي و اقتصادي آحاد جامعه به ويژه اقشار مستضعف و متوسط بود . اين جريان در دوره استقرار دولت نهم و در سير سفرهاي استاني ادامه يافت به گونه اي كه بر پايه شمارش وعده ها و مصوبه هاي استاني اين دولت در دوسال اول مسئوليت هر روز 17 وعده رفاهي و اقتصادي داده شده است و قطعا بايد اين دولت را سرآمد همه دولت هاي پس از انقلاب به لحاظ شعار و وعده دهي دانست و به آن « دولت وعده ها » لقب داد و طبعا ارزيابي نتايج حاصله از عملكرد اجرايي و اقتصادي دولت نهم در انطباق با اين شعارها و وعده ها خود مي تواند معياري براي داوري در باره اين عملكرد و تحقق شعارها و وعده هاي داده شده باشد . اگر روند وضعيت توزيع درآمد پس از روي كار آمدن دولت نهم را در مقايسه با قبل به عنوان معيار اندازه گيري ارزيابي عملكرد اين دولت در عمل به شعارها و وعده ها در نظر بگيريم بر پايه آمار هاي منتشره توسط مركز آمار ايران در مي يابيم ضريب جيني از رقم 423/0 در سال 83 به 431/0 در سال 85 ، نسبت درآمد دهك ثروتمند به دهك فقير در مناطق شهري از 25/13 برابر به 46/14 برابر و در مناطق روستايي از 25/17 برابر به 95/17 برابر ،‌ و نسبت درآمد دو دهك ثروتمند به دو دهك فقير در مناطق شهري از 62/7 برابر به 33/8 برابر و در مناطق روستايي از 01/9 برابر به 49/9 برابر افزايش داشته است و برآورد ها حاكي از تداوم اين روند مخرب است به گونه اي كه به صراحت مي توان گفت مجموعه سياست هاي بكار گرفته شده توسط دولت احمدي نژاد ، به رغم همه شعارها و وعده هايي كه براي بهبود وضعيت معيشتي و اقتصادي مردم به ويژه اقشار فقير و متوسط و تحقق عدالت محوري در عملكرد دولتش داده است ، موجبات بدتر شدن توزيع درآمد در جامعه و افزايش شكاف طبقاتي و دامن زدن به فقر و فساد و تبعيض شده است و هيچگونه نشانه مثبتي از ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت در مقايسه با شعارها و وعده هايش باقي نمي گذارد .
جبهه مشاركت ايران اسلامي بر پايه آنچه آمد عملكرد اقتصادي سه ساله دولت احمدي نژاد را مثبت ارزيابي نكرده و تناسب چنداني بين محصول بدست آمده و هزينه هاي انجام شده نمي يابد و از اينرو تاسف خود را نسبت به فرصت سوزي ها حادث آنهم در بهترين شرايط اقتصادي و سياسي ايران اعلام مي دارد . هرچند تك تك شهروندان ايراني هر روزه با نگاه به سبد درآمد و هزينه هاي خود و روند تورم وگراني شكل گرفته در دولت احمدي نژاد و مقايسه آن با گذشته به بهترين وجه مي توانند به ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله اين دولت بپردازند اما جبهه مشاركت بر مبناي تحليل اقتصادي و كارشناسي بر اين نظر است كه برخلاف همه شعارها و وعده هاي دولت احمدي نژاد عملكرد اجرايي و اقتصادي اين دولت نه تنها بهبودي در وضعيت معيشت و اقتصاد اقشار فرودست و متوسط اجتماعي به ويژه كاركنان دولت و كارگران بوجود نياورده است بلكه موجبات بدتر شدن توزيع درآمد و ثروتمند تر شدن ثروتمندان و فقير تر فقيران را فراهم آورده است بعلاوه اينكه روند ساخت زيربناهاي توسعه كشور نسبت به گذشته كند و آسيب ديده است و در يك ارزيابي نهايي مي توان گفت در سايه چنين عملكردي دستيابي به اهداف كمي قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز توسعه بيست ساله ممتنع است و قطعاتحقق هدف قدرت برتر اقتصادي منطقه شدن در افق 1404 رويايي بيش نيست . جبهه ضمن دعوت دولت به بررسي كارشناسي مسير طي شده و سياست ها و انجام اصلاحات براي بازگردان قطار اقتصاد ايران به مسير توسعه ، انتخابات آتي رياست جمهوري را فرصتي براي ارزيابي عملكرد دولت احمدي نژاد و جناح حاكم مي داند و اميدوار است در سايه برگزاري انتخاباتي آزاد ، رقابتي ، عادلانه و سالم اين فرصت به همه شهروندان ايراني داده شود تا با نظر و راي خود رئيس دولتي را انتخاب نمايند كه نماد ارزيابي آنها از شرايط موجود كشور و راهي كه كشور بايد در پيش گيرد ، باشد .

جبهه مشاركت ايران اسلامي


ارزیابی عملکرد اقتصادی سه ساله دولت احمدی نژاد در مقایسه با سه سال آخر دولت خاتمی

با مقایسه منابع هزینه شده و محصول بدست آمده درنمودار بالا در دو دولت خاتمی (81-83) و دولت احمدی نژاد (84-86) حال براحتی می توانید ارزیابی کنید که کدام عملکرد اجرایی درمسیرتوسعه اقتصادی و اجتماعی ایران گام برداشته است؟

( ارقام به نقل از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران )   نظرات

امیر :

زحمت کشیدی. دست شما درد نکند. بیانیه صادر کنید. برای سید محمد خاتمی کارت دعوت بدهید که قدم رنجه کنند و منت سر ملت بگذارند و در احتمالاً انتخابات مجداداً شرکت کنند.
گاهی اوقات فکر میکنم چرا من باید در دوره انقلاب اسلامی بدنیا می آمدم؟؟؟؟؟!

مزروعی : باسلام و تشکر از محبت شما ! اصولا انسان با برخی جبرها مواجه است که سئوال کردن در باره آنها بیهوده است مثل همین بدنیا آمدن در خانواده وسرزمین وزمان و تاریخ و شرایط و...مشخص ، بنابراین طرح سئوال در این باره را باید به طرح سئوال به اینکه در برخورد با این وضعیت چه باید کرد تغیر داد و برای دستیابی به شرایط مطلوب تلاش کرد و زندگی انسان جز حاصل این تلاش ها نیست و دیگران را به هردلیل به سخره گرفتن نیز چاره کار نیست بلکه اگر شما واقعا از شرایط موجود ناراضی هستید باید برای تغییر آن فکر واندیشه کنید و راهبرد خود را عرضه کنید و دیگران را با خود همراه کنید و نه اینکه به دیگران طعنه و...بزنید بدون اینکه هیچ کاری و راهی داشته باشید .

 

دشتی :

سلام بر شما
بنده بسیار علاقه مند به تبادل لینک با سایت جنابعالی هستم
رخصت؟
لطفا با نظرات خود وبلاگ مرا یاری فرمایید

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007