« صدور کارت خبرنگاری و استقلال حرفه ای | صفحه اول | دولت هزينه »

14 اسفند 84

تسخیر جامعه مد نی

یادم می آید پس ازانتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس هفتم ، روزنامه همشهری، که اداره اش در دستان مردان احمدی نژاد بود، بقلم یکی از روشنفکران ارگانیک جناح اقتدارگرا مقاله ای انتشارداد با این عنوان :" تسخیر جامعه مدنی ". دراین مقاله نویسنده تلاش کرده بود بااستفاده از نظریه های آنتونیو گرامشی درمورد چگونکی چیرگی حکومتهای سرمایه داری درکشورهای غربی به فعالان جناح اقتدارگرا نوید وخط دهد که نگران عدم مشروعیت وپایگاه اجتماعی خود نباشند چراکه با استفاده ازقدرتی که بدست آورده اند وبا تکیه بر روشنفکران ارگانیک خود می توانند
به " تسخیر جامعه مدنی "پرداخته وازاینطریق پایگاه مشروعیتی واجتماعی خود راترمیم ومستحکم سازند. می توان گفت درسایه تمسک به همین
نظریه جناح اقتدارگرا بدون هرگونه هراسی ازپایگاه مشروعیتی خود ابتدا راه تسخیرقدرت وحاکمیت را بدون هرگونه ملاحظه ای پیمود وپس از
بدست گیری کل آن درپی "تسخیر جامعه مدنی " برآمده وبا تمام نیرووقوا دراین مسیر حرکت می کند.

دردنیای جدید" جامعه مدنی "حلقه واسط بین شهروندان وحاکمیت است ونقش تنظیم کننده رادارد. جامعه مدنی هم با نهادهای مدنی شکل می گیرد
وتعریف می شود،به عبارت دیگر شهروندان حق دارند برپایه باورهاوعلائق وسلایق خود راتشکل وسازمان دهند درقالب احزاب سیاسی ،انجمن های صنفی و حرفه ای، نهادهای خیریه واجتماعی ،و… درسایه رقابت وتعامل این نهادهای مدنی عرصه عمومی فضایی متکثر ومتنوع وشفاف
می شود وهرشهروندی این فرصت را می یابد که بنا به ذوق وسلیقه واستعداد وتوانایی خود در عرصه فعالیتهای سیاسی واجتماعی واقتصادی و
فرهنگی حضورومشارکت یابد ، ودرعین حال دستیابی به مقامهای حکومتی ازدرون چرخه ای رقابتی وشفاف عبور کند وهمه آنانی که به قدرت وحکومت می رسند خودرادرمقابل چشمان ناظر جامعه مدنی مسئول وپاسخگو بدانند. دراین مسیر است که مردمسالاری معنا می یابد واستبداد و
دیکتاتوری از جامعه رخت برمی بند د، یا به عبارت دیگر فردی یا نهادی دیگرقادر به استبداد ورزیدن یا دیکتاتوری نخواهد بود.
جامعه ایرانی یک جامعه استبدادزده وبه تعبیری برخوردارازتاریخی با ویژگی " استبداد مطلقه " است. هرچند یک قرن است که ایرانیان برای
رهایی ازاین وضعیت تلاش ومبارزه می کنند وسه جنبش وانقلاب بزرگ (جنبش مشروطیت،نهضت ملی وانقلاب اسلامی ) رادراین مسیربراه انداخته اند اما بدلیل شکل نگرفتن وفقدان جامعه مدنی درگذرزمان آب رفته استبداد به جوی ایران بازگشته وما دوباره سرخط قرارگرفته ایم ! والبته همواره
اقتدارگرایان واستبدادخواهان این شانس وامکان راداشته اند که با استفاده از زمینه های تاریخی وفرهنگی واجتماعی واقتصادی استبداد خواهی
به راحتی آب رفته به جوی بازگردانند. "تسخیر جامعه مدنی " نسخه روز بازگشت به استبداد ودیکتاتوری درجامعه ماست البته به لباس دین وارزشها واصولگرایی ! والحق والانصاف از روزی که اقتدارگرایان همه قدرت وحاکمیت را دراین ملک بدست گرفته اند بدون ذره ای هراس ورودربایستی برای تسخیر گام براشته اند ودرپی بستن همه منافذ ومجاری جامعه مدنی برآمده اند.
هرچند موفقیت اقتدارگرایان در " تسخیر جامعه مدنی" فقط در کوتاه مدت به نفع آنها خواهد بود ودردرازمدت قطعا ضررخواهند کرد اما برهمه
ماست که دربرابر این برنامه هوشیار باشیم و بایستیم وبا تمهید راههای مناسب به مقابله برخیزیم. مهمترین کاری که می شود انجام داد تلاش در
جهت تشکیل نهادهای مدنی جدید وحمایت از نهادهادی موجود وحضور فعال در آنهاست ،کاری که حوصله وصبر وپشتکاری فراوان می طلبد ودیر
به نتیجه می رسد اما نتیجه اش استبداد و دیکتاتوری راازاین سرزمین ریشه کن و آزادی ومردمسالاری رادرآن نهادینه می کند.   نظرات

:

برادرعزيزاين خوش خيالي است كه گمان كنيم استبدادازجامعه مارخت خواهد
بست مردم ايران هركدام براي خودشان يك ديكتاتوركوچك هستندزيرا اين كونه تربيت شده اند.

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007