« نامه اعتراض وشکایت از رد صلاحیت | صفحه اول | مشروعيت سياسي و انتخابات »

7 بهمن 86

بعد از ما نوبت به حذف اصولگرايان مي‌رسد

سايت روز - اميد معماريان: علي مزروعي، نماينده مجلس ششم ورييس هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران درگفت وگوبا روز ‏تاکيد دارد که رد صلاحيت گسترده کانديداها تکليف بيش از 190 حوزه انتخاباتي را ازهمين الان مشخص کرده ‏است. او نامه اعتراض خود را نسبت به ردصلاحيتش به هيات نظات ارسال کرده است که در وب سايت ‏‏"متولدماه مهر" (‏http://mazrooei.ir‏/) آمده است. باهم متن گفتگو باعلي مزروعي را مي خوانيم.‏‏

‎‎ارزيابي شما از ردصلاحيت هاي گسترده اصلاح طلبان توسط هيات هاي اجرايي چيست؟‎ ‎
خيلي غيرقابل انتظار بود ودرواقع نشان دهنده اين است که جرياني که درمجلس هفتم به راه افتاده بود اين بار با ‏شدت بيشتر و درهمان مرحله اول انتخابات مبادرت به رد صلاحيت بيش از نود درصد اصلاح طلبان کرده ‏وصحنه انتخابات را صحنه ايي غيررقابتي کرده و در واقع تکليف بيش از 190 حوزه را از همين الان مشخص ‏کرده اند.‏

‎‎با توجه به عملکردهيات هاي نظارت واجرايي در جريان مجلس هفتم ونيز ترکيب نيروهاي سياسي ‏دربين اين هيات ها چرا به نظرتان غيرمنتظره بود؟‎ ‎
چون دردوره قبل ردصلاحيت به اين شکلش به عهده هيات هاي نظارت وشوراي نگهبان مي افتاد و هيات هاي ‏اجرايي بيشتردرانطباق مواد قانوني و استعلام ها عمل کردند. اما الان افرادي را که رد کرده اند به استناد ‏بند يک و سه ماده بيست وهشت قانون انتخابات است که درواقع عدم اعتقاد والتزام به اسلام ونظام جمهوري اسلامي ‏ايران است وهمچنين عدم وفاداري نسبت به قانون اساسي وولايت مطلقه فقيه. درگذشته سابقه نداشته هيات هاي ‏اجرايي با استناد به اين مواد افراد را رد کنند. اما الان هيات هاي اجرايي وارد اين بحث شدند که هيچ مبناي ‏حقوقي وقانوني هم ندارد.‏

‎‎در شرايط کنوني، اينکه ازهيات هاي اجرايي به هيات نظارت وشوراي نگهبان شکايات برده شود، ‏چقدر مي تواند اميدوارکنند باشد؟‎ ‎
خيلي دشوار است پيش بيني کنيم چه اتفاقي مي افتد ولي مجموعا دوستان ما خيلي خوشيبن نيستند، ضمن اينکه به ‏لحاظ شکلي وقانوني اعتراض خودشان را اعلام کرده اند و بايد منتظر ماند و ديد هيات هاي نظارت چه اقدامي را ‏انجام خواهند داد.‏

‎‎ثمره انتخاباتي که بخش هايي از نظام از شرکت منع مي شوند باتوجه به شرايطي که کشور درآن قرار ‏دارد چيست؟‎ ‎
اين سوال را بايد اصولگرايان حاکم جواب بدهند. براي ما هم جاي ابهام وسوال باقي که چرا آقايان شيوه اي را به ‏کار مي گيرند که بخشي از نيروهاي نظام را درخارج ازنظام قراربدهند و متاسفانه اين روندي بوده که درسالهاي ‏بعد ازانقلاب مکرر تکرار شده و حالا به جايي رسيده که مي خواهند اصلاح طلبان را اززير اين خيمه بيرون کنند ‏وفکر مي کنم بعد ازاين نوبت خود اصول گرايان برسد که بين شان شکاف ونفاق وتفرقه بيافتد ويک بخشي از آنها ‏هم همين مشکل را پيدا خواهند کرد. هرچند که درهمين رد صلاحيت ها هم افرادي ديده مي شوند که عملا به جناح ‏اصول گرا تعلق دارند ونماينده مجلس هستند. مي بينيد که کار به آنها هم کشيده شده است.‏

‎‎درحال حاضر برخي نمايندگاني که تا چند ماه ديگر همچنان درمجلس خواهند ماند رد صلاحيت شده ‏اند. چگونه نمايندگاني که ردصلاحيت شده اند درخانه ملت دراين چند ماه براي ملت تصميم مي گيرند؟‎ ‎‎‎
اين ها سوالات غيرقابل پاسخي است که روي دست همه مانده وشايد کساني که دست به اين کارزدند بتوانند ‏جواب بدهند براي ما که قابل فهم وتحليل نيست.‏

‎‎اين نمايندگان درمجلس هفتم از زيردست هيات هاي نظارت به سلامت عبور کردند. چطور مي شود که ‏در اين دوره رد مي شوند؟‎ ‎
تا آنجا که ما مي دانيم بعضا مي گويند ممکن است که دراين دوره چهار ساله نمايندگي شان دچارخلاف هايي شده ‏باشند که اين توجيه مي کند ردصلاحيت آنها را. ولي به لحاظ قانوني وحقوقي چون شوراي نگهبان نمي تواند طي ‏دوره نمايندگي اعلام نظر کند آنها به کارخود ادامه مي دهند. البته حتما يادتان است که در ابتداي مجلس ششم اين بحث مطرح شد که حتي شوراي نگهبان مي تواند وارد دوره نمايندگي فرد هم بشود اما اين موضوع ‏اينقدر بي پايه بود که رها و فراموش شد. اما اينها مي گويند دردوره بعد با توجه به استناداتي که داريم اين کار را ‏انجام مي دهيم. ‏

‎‎آيا امکان دارد بزرگان نظام دخالت کنند تا حداقل چنين روندي در هيات هاي نظارت وشوراي نگهبان ‏تعديل شود؟‎ ‎
درايران احتمال هرکاري وجود دارد. ما هم دعا مي کنيم و اميدواريم که چنين اتفاقي بيافتد چون اين را به نفع نظام ‏وکشور مي دانيم، اما درجمع واقعا نمي دانيم چه اتفاقي مي افتد.‏   نظرات

هموطن :

آقای مزروعی، با تمام احترامی که به شما و همفکرانتان دارم باید بگویم که همانطور که اصلاح طلبان در تصفیه های سال 60 و 70 ساکت ماندند، الان هم دیگران ساکتند. بلی نوبت خاموش ماندگان هم می رسد.

مزروعی : با سلام ، من نظر شما را منتشر کردم تا بدانید که می شود در این باره بحث کرد اما بواقع تا زمانی که شما بطوردقیق وروشن مصادیق اثبات مدعایتان را ارائه نکنید ومعلوم ندارید که کدام اصلاح طلبی در کدام تصفیه سال 60 و70 شرگت داشته است آنچه گفته اید فقط بصورت یک مدعا باقی می ماند و طبعا منهم نمی توانم پاسخ بدهم. حداقل در مورد خودم می توانم بگویم که در هیچگونه تصفیه ای شرکت نداشته ام .

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007