« روایتی دیگر از مناظره | صفحه اول | دولت نهم برنامه ندارد »

9 دی 86

هزينه‌هاي ارزي دولت نهم

يكي از بحث‌هاي پرمناقشه در مورد عملكرد اقتصادي دولت نهم ميزان «هزينه‌هاي ارزي دولت نهم» در سال‌هاي 84، 85 و 86 است، چرا كه رييس دولت نهم در مصاحبه اخير خود با سيما اعلام كرد:«مخارج ارزي دولت در اين سه سال به ترتيب 31، 32 و 27 ميليارد دلار و روي هم رفته معادل 90 ميليارد بوده است.»


در اين باره لازم به يادآوري است كه تا سال 1383 محاسبه درآمد نفت در بودجه عمومي دولت بدين‌گونه بود كه درآمد ارزي حاصله از فروش نفت به بانك مركزي تحويل و معادل ريالي سهم بودجه‌اي آن به خزانه دولت واريز و از طريق بودجه عمومي هزينه مي‌شد و مازاد بر سهم بودجه‌اي به صورت دلاري به «حساب ذخيره ارزي» واريز مي‌شد، اما بر پايه ماده 3 برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم بازتاب بودجه‌اي درآمد نفت در بودجه عمومي دولت به سه عنوان بهره مالكانه، ماليات عملكرد و سود سهام شركت ملي نفت ايران تقسيم شد (محل بحث چرايي اين تقسيم فرصت ديگري را مي‌طلبد). هرچند اين ماده در رسيدگي مجلس هفتم به ايرادهاي شوراي نگهبان از متن قانون برنامه چهارم توسعه حذف شد اما عمل به آن در قالب بودجه عمومي دولت از سال 84 به اين طرف جاري شده است. بر اين پايه اگر بخواهيم ميزان استفاده از درآمد نفت را در بودجه عمومي دولت نهم در مقايسه با دولت‌هاي قبل از آن محاسبه كنيم بايد سرجمع ارقام درآمد نفت (بهره مالكانه)، ماليات عملكرد و سود سهام شركت ملي نفت ايران و برداشت از «حساب ذخيره ارزي» را ملاك قرار دهيم در غير اين صورت دچار اشتباه در محاسبه و مقايسه خواهيم شد. اگر اينگونه محاسبه كنيم هزينه ارزي دولت براساس گزارش عملكرد بودجه در سال 1384 معادل 2/35 ميليارد دلار (276ر316 ميليارد ريال) و سال 1385 معادل 7/40 ميليارد دلار (425ر366 ميليارد ريال) بوده است و در سال 86 نيز رقم مصوب معادل 1/31 ميليارد دلار (909ر276 ميليارد ريال) است كه سرجمع اين ارقام بالغ بر 107 ميليارد دلار مي‌شود و نه رقم 90 ميليارد دلاري كه رييس دولت نهم اعلام كرده است، و اين‌هم به شرطي است كه هزينه ارزي دولت در سال جاري از رقم مصوب بيش‌تر نشود.

از طريق ديگر نيز مي‌توان دريافت كه هزينه ارزي دولت نهم بيش‌تر از رقم اعلام شده است. برپايه گزارش بانك مركزي درآمد حاصله از فروش نفت و گاز در دو سال 84 و 85 بالغ بر 7/110 ميليارد دلار بوده و در سال جاري نيز حداقل بالغ بر 65 ميليارد دلار مي‌شود. با احتساب حدود 15 ميليارد دلار مانده «حساب ذخيره ارزي» كه تحويل دولت نهم شد سرجمع اين ارقام بالغ بر 7/190 ميليارد دلار مي‌شود و اگر رييس دولت نهم مدعي است كه در اين سه سال بيش از 90 ميليارد دلار «هزينه‌هاي ارزي دولت نهم» نشده است پس بايد در پايان سال جاري حداقل رقم 100 ميليارد دلار در مانده «حساب ذخيره ارزي» باشد كه امر بعيدي مي‌نمايد چرا كه بر پايه اعلام بانك مركزي هم‌اكنون مانده اين حساب حدود هفت ميليارد دلار است و اگر درآمد حاصل از فروش نفت و گاز تا پايان سال نيز به اين حساب واريز شود حداكثر رقم مانده حساب بالغ بر 24 ميليارد دلار خواهد شد كه تفاوت فاحشي با رقم 100 ميليارد دلار دارد. واقع آن‌كه اعداد و ارقام عملكردي و اعلامي دولت نهم همديگر را تاييد نمي‌كنند و به رغم مدعاي رييس دولت نهم همچنان اين سوال پا برجاست كه «هزينه‌هاي ارزي دولت نهم» چه رقمي است؟ و درآمد 7/190 ميليارد دلار حاصله در اين سه سال چه شده است؟
__________________________________________________________________________________________
شاهد از غیب رسید
یک خبرگزاری که در ارادتش به دولت نهم و وابستگی اش به نیروهای غیبی (دستگاه اطلاعات موازی در دوره اصلاحات) تردیدی نیست وآنچنان شیفته و واله دولت است با خبرسازی وبازی آماری در صدد رفع مظلومیت رسانه ای از عملکرد اقتصادی برآمده است ! و در گزارشی عجیب و محاسبه ای غریب در صدد اثبات این گزاره برآمده که:« كم ترين سهم دولت از درآمد نفتى در سال ۸۵ محقق شد» به طرزی باور نکردنی (وبه تعبیر زنده یاد دکتر شریعتی مصداق کامل دفاع بد) میزان درآمد نفت و هزینه ارزی دولت خاتمی و دولت احمدی نژاد را از سال 1381 به اینطرف لوداده است ! برپایه این گزارش:
سال 1381 درآمد نقت 22996 میلیون دلار هزینه ارزی دولت 18259 میلیون دلار سهم شرکت نفت 3641 جمع هزینه دولت 21900میلیون دلار
سال 1382 درآمد نقت 27355 میلیون دلار هزینه ارزی دولت 21974 میلیون دلار سهم شرکت نفت 4233 جمع هزینه دولت 26207میلیون دلار
سال 1383 درآمد نقت 36315 میلیون دلار هزینه ارزی دولت 26920میلیون دلار سهم شرکت نفت 6700 جمع هزینه دولت33620 میلیون دلار
سال 1384 درآمد نقت 48823 میلیون دلار هزینه ارزی دولت 39126 میلیون دلار سهم شرکت نفت 6575 جمع هزینه دولت 45701میلیون دلار
سال 1385 درآمد نقت 57636 میلیون دلار هزینه ارزی دولت 42180میلیون دلار سهم شرکت نفت 12000 جمع هزینه دولت 54180میلیون دلار

ملاحظه می شود که در دوسال 1384 و 1385 دولت نهم از درآمدنفتی 106459 میلیون دلاربرپایه ادعای این خبرگزاری شیفته دولت نهم،که حتما به همین دلیل باید حرفش درست باشد، به میزان 99881 میلیون دلار خرج کرده است که بیشتر از سه سال 82،81 و83 دولت خاتمی یعنی 81727 میلیون دلار (از رقم 86666 میلیون دلار درآمد نفت در این سه سال) است و بازهم این خبرگزاری در صدد اثبات این گزاره ورفع مظلومیت ار دولت نهم برآمده است که : « كم ترين سهم دولت از درآمد نفتى در سال ۸۵ محقق شد» و واقعا مظلومیت بیشتر از این نمی شود!
 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007