« پاسخ به روزنامه رسالت | صفحه اول | عدالت محوري و ماليات تورمي »

18 مهر 86

برای هادی قابل

توصیف وضعیت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ نظام حقوقی و قانونی کاری بسیار سخت و دشوار است و یا به تعبیر ادبی سهل و ممتنع ، به عبارتی ما به لحاظ حقوقی تقریبا کمبودی نداریم و حتی با تراکم قوانین و مقررات در همه زمینه ها مواجه هستیم اما در اجرا و عمل تقریبا اجرای قانون بستگی به فرد یا دستگاه مجری دارد و در برخی مواقع هم که اجرای اصلا قانون معنا ندارد چون منافع حاکمیت ( و به تعبیر اقتدارگرایان نظام ) برهمه قوانین و مقررات و ... و حتی انصاف و مروت ترجیح می یابد و با تمسک به قاعده معروف "هدف وسیله را توجیه می کند" انجام هر کار و اقدامی از سوی کارگزاران حکومت مباح می شود . از زاویه دیگر می توان گفت از روزگاری که قیام مشروطه منجر به تدوین قانون اساسی مشروطه و شکل گیری نظام حقوقی جدید در ایران شد تا امروز به رغم اینکه قرار بوده قوانین تنظیم کننده رابطه شهروندان با یگدیگر و حکومت و تضمین حقوق شهروندی باشد عملا اینگونه نبوده و به وسیله و ابزاری در دست حاکمان برای اعمال سلطه و نقض حقوق شهروندان تبدیل شده است . در مورد روحانیون به نظرم بر خلاف نظر عمومی وضع بدتر شده است چراکه تاسیس دادگاه ویژه روحانیت پس از انقلاب واقعا کاری ویژه بوده است که نه انطباق با قانون اساسی موجود دارد و در عمل نیز عملا دادگاه ویژه از آن اهداف اولیه ای که برایش تعریف شده بود منحرف و به ابزاری برای به محاکمه کشاندن و سرکوب روحانیون آزاد اندیش و مستقل تبدیل شده است.

محاکمه روحانیون آزاد اندیش و مستقلی چون آیت الله موسوی خوئینی ها و حجت الاسلام عبدالله نوری بواسطه مدیر مسئولی دو روزنامه سلام و خرداد یا حجج الاسلام کدیور و اشکوری در سالهای اخیر نماد بارز این مدعاست و حالا هم نوبت به حجت الاسلام هادی قابل رسیده است و معلوم نیست فردا این شتر در خانه کدام روحانی آزاد اندیش بخوابد. فکر می کنم در باره سوابق و زندگینامه هر یک از اینان وارد شدن بیهوده باشد چرا که در این روزگار جز روابط قدرت و زور هیچ عامل دیگری نمی تواند توجیه گر اینگونه اعمال باشد و جز اظهار تاسف از اینکه امثال بنده روزگاری در پی چه اهداف و آرمانهایی بودیم و امروز چه شده است؟ نمی دانم چه باید کرد اما اینرا خوب می دانم که ظلم پایدار نمی ماند و دیر یا زود افراد و دستگاههایی که به بازداشت افرادی همچون قابل آنهم به غیر قانونی ترین وجه و حتی خارج از دائره انصاف و مروت و انسانیت دست می زنند و ...مزدشان را در آن دنیا بلکه در همین دنیا در یافت خواهند کرد . یادم نمی رود در ایام قبل از انقلاب به هر محفل دینی پا می نهادم در عکس العمل به شرایط زمانه این آیه خوانده می شد و من حالا این آیه "برای هادی قابل " می خوانم : " وبزودی ظالمان خواهند دانست که کدامیک از ظالم و مظلوم پیروز و غالب خواهد بود " و وعده الهی رد خور ندارد حتی برای آنانی که بنام دین دست به ظلم وبی عدالتی می زنند.   نظرات

محمود فرزانه آملی :

باید با اتهام این عزیز به صورت رسمی آشنا شد و دفاع قانونی را نیز طرح و حتی به دیگران نیز آموزش داد! تفاوت سیره نظری که سبب پیدایش انقلاب شد را نیز باید با آنچه که در جریان هست تطبیق کرد اما نه با شتاب!

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007