« شرايط رقابتي | صفحه اول | ارزش ذاتي و ارزش جاري »

30 مرداد 86

ما زياران چشم ياري داريم

افزايش اعضاي يک نهاد مدني و صنفي در ايران را بايد از نقاط قوت يا ضعف آن نهاد دانست؟ قطعاً در شرايط ايران بايد آن را از نقاط قوت يک تشکل صنفي برشمرد اما جالب آنکه از ديدگاه برخي مسوولان تشکل هاي صنفي و کارگري در دولت نهم اين به نقطه ضعف و بهانه يي براي اشکال تراشي نسبت به فعاليت هاي «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» تبديل شده است که خيلي مختصر به شرح آن مي پردازيم.«

براي حضور در مجمع عمومي انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران

انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» با تشکيل اولين مجمع عمومي در نهم مهرماه سال 1376 با حضور حدود پانصد نفر از روزنامه نگاران تاسيس و با تصويب اساسنامه و برگزاري اولين انتخابات هيات مديره و بازرسان فعاليت هاي خود را آغاز کرد. اساسنامه مورد تصويب اقتباس از اساسنامه نمونه و مورد تاييد وزارت کار و امور اجتماعي بود که موادش با در نظر گرفتن همين تعداد از اعضا براي يک تشکل صنفي تنظيم و تاييد شده است. اما چون «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» يک تشکل فراگير و سراسري بود به تدريج بر تعداد اعضايش افزوده شد به گونه يي که هم اکنون تعداد اعضاي ثبت نام شده اين انجمن پس از ده سال فعاليت به حدود 3700 نفر رسيده است و به عبارت ديگر به ازاي هر يک روز از عمر انجمن يک نفر به اعضاي آن افزوده شده است. با اينکه اين افزايش اعضا نشان دهنده جلب اعتماد اعضاي صنف نسبت به فعاليت هاي جاري انجمن و ترغيب آنها به عضويت در اين نهاد است اما در عين حال اين افزايش اعضا در گذر زمان تشکيل مجامع عمومي فوق العاده و عادي انجمن را به دليل حدنصاب هاي تعيين شده در اساسنامه با مشکل مواجه ساخته است.بر پايه تبصره 1 ماده 13 اساسنامه انجمن جلسات مجمع عمومي عادي با حضور نصف به علاوه يک اعضا رسميت خواهد داشت و در صورتي که اين حدنصاب حاصل نشود، در مرحله دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل يک سوم اعضا رسميت مي يابد و بر پايه ماده 17 جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آن با حداقل سه چهارم آراي حاضران نافذ خواهد بود و چنانچه مجمع عمومي فوق العاده بار اول نصاب لازم را به دست نياورد، بار دوم به فاصله 15 روز و با حضور حداقل نصف به علاوه يک اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اکثريت سه چهارم آراي حاضران نافذ و معتبر خواهد بود. اهل نظر و آمار نجومي درمي يابند که در سايه چنين حدنصاب هايي براي مجامع عمومي عادي و فوق العاده هر چه تعداد اعضاي انجمن بيشتر مي شود، تشکيل مجامع عمومي نيز دشوارتر و حتي ناممکن مي شود. به طور مثال براي تشکيل مجمع عمومي عادي نوبت اول اخير (17 مرداد ماه 1386) با توجه به تعداد 1983 نفر اعضاي فعال و داراي حق راي انجمن بايد 993 نفر (با احتساب وکالت هر عضو براي يک عضو ديگر) حضور مي يافتند و براي مجمع عمومي فوق العاده 1322 نفر. ملاحظه مي شود که حضور اين تعداد از اعضا در مجمع بسيار مشکل مي نمايد و به همين دليل هم مجمع عمومي عادي و فوق العاده نوبت اول تشکيل نشد و دبيرخانه انجمن به ناچار براي نوبت دوم اعضا را به حضور در مجمع عمومي عادي و فوق العاده در تاريخ چهارشنبه 31 مردادماه 1386 در محل حسينيه ارشاد دعوت کرده است که اميدواريم اعضاي محترم انجمن نسبت به اين دعوت و حساسيت شرايط بذل توجه مبذول داشته و با حضور خود مجمع را به حدنصاب لازم براي اجراي دستورهاي اعلام شده برسانند.
يادآور مي شود که انجمن از تجربه کاري سال اول خود به ضرورت اصلاح برخي مواد اساسنامه و از جمله دو ماده مورد اشاره درخصوص چگونگي تشکيل مجامع عمومي عادي و فوق العاده رسيد و چون اصلاح اساسنامه فقط در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است در هر سال همراه با مجمع عمومي عادي ساليانه ،انجمن دعوت به مجمع عمومي فوق العاده براي اصلاح اساسنامه کرده است. اما به دليل مشکل پيش گفته (يعني حدنصاب بالاي تعيين شده) تشکيل اين مجمع و اصلاح اساسنامه ممکن نشده است. در مورد مجمع عمومي عادي ساليانه نيز به دليل افزايش اعضا اولين بار در سال 1380 مجمع عمومي عادي به حدنصاب لازم براي تشکيل در نوبت اول و دوم نرسيد و هيات مديره انجمن به ناچار براي ادامه فعاليت انجمن از وزارت کار و امور اجتماعي در اين باره استعلام کرد که معاونت وقت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي پاسخ داد؛«طبق عرف و روال جاري، آن انجمن مي تواند با توجه به ماده 2 آيين نامه، مجمع نوبت سوم را با نصاب حداقل 50 نفر برگزار کند.» از آن پس انجمن بر پايه اين نظر مجامع عمومي عادي ساليانه خود را برگزار و نتايج آن نيز مورد تاييد اداره کل تشکل هاي کارگري و کارفرمايي وزارت کار بود تا اينکه در سال گذشته و يک سال پس از استقرار مسوولان جديد دولت نهم در وزارت کار و امور اجتماعي نسبت به تشکيل مجمع عمومي نوبت سوم تشکيک و ترديد ابراز و تاييد انتخابات هيات مديره و بازرسان انجمن را منوط به اصلاح اساسنامه در اين باره کردند و به رغم تعامل و توضيحاتي که در اين باره و روال گذشته بدان ها داده شد موضوع در بوته ابهام ماند و هيات مديره انجمن ناچار از ارجاع موضوع به ديوان عدالت اداري براي حل موضوع و ارائه نظر در اين باره شد که تا هم اکنون پرونده باز و جاري مانده است. از نظر هيات مديره انجمن همه تمهيدات حقوقي و اجرايي براي ادامه فعاليت هاي انجمن انجام شده و در اين زمينه جاي نگراني چنداني نيست و به لحاظ قانوني خدشه يي بر روال کاري اين نهاد وارد نيست، اما از همکاران روزنامه نگار عضو، که خود در کانون اخبار و تحليل ها و حساسيت ها هستند و به خوبي مي دانند که برخي به دنبال بهانه گيري هستند و به خاطر يک دستمال، قيصريه را به آتش مي کشند، انتظار مي رود که نسبت به حضور فعال خود در مجمع عمومي پيش روي جدي باشند و با تشويق و ترغيب و اخذ وکالت از اعضايي که به هر دليل نمي توانند در مجمع حضور يابند امکان تشکيل مجمع عمومي عادي و به ويژه فوق العاده را براي اصلاح اساسنامه فراهم آورند. براي حضور در مجمع «ما زياران چشم ياري داريم». مسووليت هيات مديره انجمن در حفظ انجمن از تيرهاي بلا و بهانه، به همت و ياري تک تک اعضا بستگي دارد و اعضايي که مي خواهند از خدمات انجمن بهره مند شوند بايد بيش از پيش به حفظ آن عنايت و توجه لازم را مبذول دارند.
 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007