« یک تبادل نظر | صفحه اول | رضایت از زندگی »

21 خرداد 86

توليد ثروت

آيا ايران کشور ثروتمندي است؟ پاسخ غالب ايرانيان به اين سوال مثبت است چرا که استدلال مي کنند با توجه به ويژگي هاي جغرافيايي و جمعيتي و برخورداري از منابع غني نفت و گاز و... و نيروي انساني آموزش ديده و متخصص ايران کشور ثروتمندي است اما متاسفانه و سوگمندانه بايد گفت حتي اگر روزگاراني اين استدلال درست بوده و ذهن غالب ايرانيان را آلوده است در گذر زمان و به ويژه در سال هاي اخير به شدت رنگ باخته و مي توان گفت در روزگار کنوني قطعاً اين مدعا نادرست است. دليلش هم بسيار روشن است و آن اينکه در عالم بسياري کشورها وجود دارند که هيچ يک از ويژگي ها و امتيازات ايران را ندارند اما بسيار ثروتمندتر از ايرانند و درآمد سرانه شهروندانشان چند و چندين برابر شهروندان ايراني است،در دوران رقابت نفس گير جهاني تنها کشورهايي مي توانند در قافله توسعه جاي گيرند که محور همه سياستگذاري ها و فعاليت هايشان «توليد ثروت» باشد و همه امکانات بالقوه و بالفعل خود را در جهت زايش هرچه بيشتر سازمان و سامان دهند. منابع طبيعي غني اگر به سرمايه اي براي «توليد ثروت» تبديل نشود خود مايه مصيبت و تنبلي و بيماري هاي بسيار ديگر خواهد شد.

نيروي انساني آموزش ديده و متخصص اگر جايگاه شايسته خود را در نظام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و توليدي جامعه نيابد يا دچار ياس و دلمردگي و هرزروي و... مي شود يا راه خود را به خارج مي جويد تا جايگاه شايسته خود را در عرصه جهاني بيابد و جمعيت که خود مي تواند عامل رشد و توسعه باشد در غياب «توليد ثروت» با ابتلاي به فقر و بيکاري و... خود مصيبت و لشکر ذخيره آشوب و نيروي مصرف کننده و ضد رشد مي شود. تجربه هاي بشري و جهاني که پيش روي ما است به خوبي اثبات گر اين موضوع است که اگر از امکانات و فرصت ها در جهت «توليد ثروت» استفاده نشود همه اين امکانات و فرصت ها مي تواند به ضد توليد تبديل شده و به دور باطل فقر و عقب ماندگي در کشور دامن زند. به نظر مي رسد به رغم وضوح آنچه آمد و تکرار بسيار اين گزاره ها از زبان مقامات حکومتي و نيروهاي اجتماعي اعم از چپ و راست و اصلاح طلب و محافظه کار و... به گونه اي که گويي نوعي اجماع فکري در اين زمينه در ايران وجود دارد و هيچ فرد يا گروهي را نمي توان يافت که از ناکارآمدي اقتصاد ايران در پاسخگويي به نياز اشتغال و رفع فقر و بهبود معيشت اکثريت شهروندان ننالد اما گير و گره اصلي آنجاست که به نظر اين نويسنده ايده «توليد ثروت» نه تنها به صورت عيني و عملي که حتي به صورت ذهني و نظري در ميان غالب تصميم سازان و تصميم گيران و نيروهاي فکري و سياسي و اجتماعي ما پذيرفته شده نيست. نگاه غالب ما ايرانيان به طور تاريخي و فرهنگي نسبت به ثروت و ثروتمندي منفي است در حالي که اساس و پايه دنياي جديد و صنعتي بر ثروت و ثروتمندي استوار است و در قافله اقتصاد و سياست جهاني تنها کشورهايي مي توانند عرض اندام کنند که به لحاظ شاخص هاي اقتصادي در جايگاه برتر بوده و بتوانند در سايه رفاه اقتصادي ،رضايتمندي بيشتر شهروندان را نسبت به نظام سياسي حاکم جلب کنند. پذيرش ايده «توليد ثروت» گام بلندي در نحوه سازمان و سامان اداره کشور به شمار مي رود که خصوصي سازي و مقررات زدايي و آزادسازي و... بخشي از اصلاحات مورد نياز در اين باره است اما مهمتر از اجراي اين سياست ها و اقدامات، نهادسازي هاي حقوقي و سياسي مرتبط با اين ايده است و قطعاً تا زماني که اين نهادسازي ها انجام نگيرد تحقق اين ايده در تعليق باقي مانده و کشور همچنان در دام اقتصاد نفتي بيمار و رنجور مي ماند. آنچه تجربه جهاني به ما مي آموزد اينکه اصلي ترين بستر حقوقي و نهادي «توليد ثروت» به نظام مالکيت قانوني مرتبط است به گونه اي که حق مالکيت را براي هر شهروند تامين و تضمين کند و در عين حال با کمترين هزينه معاملاتي امکان تبديل دارايي هاي فيزيکي و امکانات موجود را به سرمايه و به کارگيري در توليد فراهم آورد. ايران مي تواند کشور ثروتمندي شود به گونه اي که در منطقه و حتي جهان جايگاه برتري را به خود اختصاص دهد به شرطي که ايده «توليد ثروت» به لحاظ ذهني و عيني پذيرفته شده و اداره کنندگان حکومت به الزامات و پيامدهاي چنين ايده اي در اجرا و عمل تن در دهندوپایبند باشند.   نظرات

فرزاد :

موافقم جناب مزروعی

 

وب نگار :

باسلام جناب مزروعی
من همیشه نوشته های شما را می خوانم . بعنوان یک پیشنهاد بهتر است نوشته هایتان را یک سره ننویسید یعنی شکستگی و ایجاد تو رفتگی در متن از خسته شدن چشم جلوگیری می کند و هم زیباتر و خواناتر هم هست
با عرض معذرت - به ما هم سری بزنید .

مزروعی : یا سلام وتشکر ار توجه شما، تلاش خواهم کرد به پیشنهاد شما عمل کنم.

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007