« اقتصاد ايران و قيمت نفت | صفحه اول | تئوري توطئه ! »

27 تیر 84

سرمايه اجتماعى و سرمايه گذارى

رفتار شهروندان ايرانى به دلايل تجربيات تاريخى و فرهنگى و اجتماعى و ... پيچيده و غيرقابل پيش بينى است و حتى با تكيه بر نظرسنجى هاى علمى متعارف نمى توان به واكنش و رفتار و گرايش فكرى و سياسى آنها پى برد. تجربه انتخابات اخير رياست جمهورى كه در دو مرحله انجام شد، به لحاظ ميزان مشاركت و نحوه گزينش مى تواند به عنوان شاهدى بر اين مدعا مورد مطالعه و بررسى قرار گيرد و البته اثبات اين مدعا بيش از همه مى تواند براى حكومتگران ما مفيد باشد و اينكه شهروندان ايرانى با هوش غريزى و برخاسته از مقتضيات زمانه عمل مى كنند.
در يادداشتى پيش از انتخابات نوشتم كه «انتخابات» فرصتى براى بازسازى «سرمايه اجتماعى» در اختيار ما قرار مى دهد و كشور ما كه امروزه بيش از هر روز نياز به «سرمايه گذارى» دارد بايد از اين «سرمايه اجتماعى» به نحو احسن بهره بردارى نمايد. مشاركت خوب و نسبتاً بالاى مردم در انتخابات نوعى «سرمايه اجتماعى» براى كشور و نظام است كه البته با حضور فعال همه نيروهاى فكرى و سياسى موجود در جامعه امكان پذير شده است، هر چند در هر انتخاباتى يك جريان پيروز مى شود، اما آنچه اهميت دارد و مى تواند روند «سرمايه گذارى» در كشور را دامن زند، نوع برخورد و بهره بردارى جريان پيروز از «سرمايه اجتماعى» به دست آمده است.

لازم به ذكر است كه نامزد پيروز انتخابات رياست جمهورى با گرايش هاى عدالتخواهانه در عرصه اقتصاد رأى آورده است و تحليل پايگاه آراى ايشان به خوبى نشان دهنده حمايت فرودستان و محرومان از اين انتخاب است. در اين صورت پاسخگويى به مطالبات اقتصادى اين طبقه از اولويت هاى كارى رئيس جمهور و دولت آينده است و البته تحقق اين امر بيش از هر چيز نياز به «سرمايه گذارى» و توليد و بهره گيرى از توان فكرى و مالى همه ايرانيان دارد. اگر رئيس جمهور منتخب و دولت آينده بتواند رابطه «سرمايه اجتماعى و سرمايه گذارى» برآمده از انتخابات اخير را به درستى تعريف و از آن بهره بردارى نمايد در ايفاى عهد خود با رأى دهندگان، به ويژه رأى دهندگانى كه به رئيس جمهور رأى داده اند، موفق خواهد بود در غير اين صورت باز جامعه ما كاهش «سرمايه اجتماعى» و شدت نهادن آسيب پذيرى هاى اجتماعى و اقتصادى را بار ديگر تجربه خواهد كرد و ...
شهروندان ايرانى به تجربه دريافته اند كه با آزمون همه نيروها و جريان ها راه خود را به سو ى آينده بجويند و همواره با هوشمندى از ميان گزينه هاى ممكن و پيش روى، گزينه اى را انتخاب كرده اند كه بيشترين منفعت و سود را به آنها برساند و در هر شرايطى رفتار مناسب آن شرايط را پيشه كرده اند. آنهايى كه امروزه خود را پيروز انتخابات مى دانند در آزمون سخت شهروندان براى پاسخگويى به مطالباتشان گرفتار آمده اند و اميد مى رود كه آنها با استفاده از «سرمايه اجتماعى» موجود بتوانند پاسخگوى مطالبات مردم باشند.
 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007