« امكانات و مطالبات اقتصادي | صفحه اول | مساله كسري بودجه »

20 آذر 85

انتخابات شوراها

می دانم در باره انتخابات نوشتن ، آنهم پس ازناکامی جنبش اصلاحات بدلیل مخالفتها وکارشکنی هاوبحران سازی های اقتدارگرایان ومقابله سر سختانه نهاد های انتصابی با نهادهای انتخابی وپشت سر گذاردن سه تجربه تلخ انتخایاتی دور دوم شوراها،مجلس هفتم وریاست جمهوری نهم، ورانده شدن اصلاح طلبان از همه نهادهای حکومتی وعرصه قدرت وتشکیل حاکمیت یکدست اقتدارگرایان بسیار سخت است. بویژه اینکه عده ای از اصلاح طلبان ازمیانه راه( دور دوم ریاست جمهوری خاتمی) با شعار عبور از خاتمی، ودرآن شرایط که سنگ فتنه از آسمان بر اصلاح طلبان می بارید، با قصدانجام اصلاحات فراتر ازاصلاح طلبان حکومتی(تعبیری که آنان برای نقدو تخفیف ساخته بودند)پا پیش نهادند وبا تضعیف جبهه اصلاحات درگذر زمان آنچنان بر طبل یاس وناامیدی طرفداران این جبهه وتحریم انتخابات کوبیدندوفضا را تیره وتار ساخته اند که هر سخن ونوشته ای برای شرکت در انتخابات دشوار می نماید.اینها با این استدلال که نظام اصلاح پذیر نیست ورای مردم هیچ تاثیری در اداره امور جامعه ندارد ونباید با حضور در انتخابات به این نظام مشروعیت داد عملا با عدم حضور در انتخابات دور دوم شوراها و ریاست جمهوری سال گذشته راه را بر پیروزی نامزدهای اقتدارگرایان هموار کردند وعلیرغم نتیجه حاصله وپیامدهای آن برخی شان هنوز کم وبیش در همان فضاسیر میکنند.حال چقدر از مشروعیت نظام کاسته شده معلوم نیست!وچقدرهمین ها وکل کشور ومردم باید هزینه بدهند خدا می داند؟ اما جالب آنکه تعدادی از تند ترین افراد طرفدار این مشی در این یکی دوسال که اوضاع روز بروز سخت تر شده است راهی خارج از کشور شدند ودر بهترین حالت به مبارزات خود در خارج ادامه می دهند.برخی دیگر شان نیز هرگونه سیاست ورزی در شرایط کنونی را بی حاصل دانسته وخانه نشین شده اند ومنتظرند تا اوضاع بدست اقتدارگرایان بجایی برسد که خودفروریزد یا ناچار از واگذاری قدرت شوند،والبته بقیه در این میان سفیل وسرگردان که نه راهی به خارج دارند ونه می توانند منتظر دستان غیبی و...بمانند ومثل هر شهروندی ناگزیر از زندگی وتحمل اوضاع هستند. در این میان باز این اصلاح طلبان حکومتی اند که در میدان سیاست مانده اندو علیرغم همه تیرهای بلا وملامت ها دل به اصلاح بسته اند ونسبت به حوادث واقعه وتضییع حقوق مردم بی تفاوت نمانده اندومی خواهند از کوچکترین روزنه ها وسوراخ ها برای کاهش درد ورنج مردم وپیش روی بسوی دمکراسی استفاده نمایند.

در روزگار رونق اصلاحات نویسنده ای پخته وتجربه دیده نوشت که:" اصلاح طلبی همچون تیشه زدن برکوه برای شکافتن روزنی برای عبورآب است"، اماکو گوش شنوا! غالب ما ایرانیان عجول وکم حوصله وکم کار و...گوشمان به روی چنین کلامی بسته است. اینکه تمام تلاشهای اصلاع طلبانه ایرانیان در بیش از یکصدسال گذشته به نتیجه نرسیده ودر میانه راه صید استبدادطلبان واقتدارگرایان شده است دلیلی جز این ندارد.به نظرم وآنچنانکه پیشترنوشته ام ما ایرانیان هر گز به آهسته وپیوسته رفتن در عالم سیاست عادت نداریم وبجای آن گهی تند می رویم(قیام وشورش وانقلاب و...) و گهی آهسته(انفعال وخانه نشینی وبی تفاوتی و...) ،ونتیجه آن همین اوضاعی است که با آن روبروییم. من وقتی به دور واطراف خود نگاه می کنم به وضوح وروشنی چنین رفتاری را می بینم. یادم نمی رود که در روزگار رونق اصلاحات چه افرادی بودند که فریادشان بلند بود وبر سرامثال بنده می کوبیدندودادمی زنند که محافظه کار وسازشکارو...هستید، وبا این چهره در پی آن بودند که از نمد اصلاح طلبی کلاهی برای خود بسازند(که بعضا ساختند) اما هم اینان وقتی روزگار سخت شد دیگر هیچ شما هیچ آثار ونشانه ای از آنها نمی بینی! وحتی اگر امثال بنده را جایی ببیند احواال نمی پرسندیا جرئت احوال پرسی ندارند! بگذاریم و بگذریم که این قصه پر غصه ای است...

من در انتخابات شوراها شرکت می کنم وبه فهرست ائتلاف اصلاح طلبان رای می دهم با این استدلال ساده که می خواهم نوک تیشه ای بر دیوار حاکمیت انحصاری ویکدست اقتدارگرایان بزنم ولاغیر. من انتظار ندارم که با این انتخابات وحتی پیروزی اصلاح طلبان در آن اتفاق چندانی در اداره کشوروحتی شهرها بیافتد،هر چند می افتد، اما با شرکت در این انتخابات می توان اراده مردم را محک زد ودریافت چقدر حاضرند بر دیواراستبدادو انحصار طلبی اقتدار گرایان تیشه بکوبند وراه باریکه ای را بروی آب آزادی ودمکراسی باز نمایند.نتیجه این انتخابات نه به لحاظ ترکیب شوراهای آینده بلکه به لحاظ وضعیت نیروهای سیاسی عمل کننده برای آینده ایران مهم است واز این رو فکر می کنم هر آنکس که به آینده ایران وتحول خواهی می اندیشد باید در انتخابات شوراها حضور یابد وبا رای به فهرست اصلاح طلبان اراده تحول خواهی را به نمایش گذارد. قطعا آنها که با این انگیزه در انتخابات شرکت می کنند هیچ هزینه ای را جز صرف وقت اندک برای رای دادن متحمل نمی شوند اما در برابر با پیروزی اصلاح طلبان حداقل منفعت نفس کشیدن راحت در فضای شهررا بدست خواهند آورد. در عین حال فراموش نکنیم همه آنانی که ادعای کار سیاسی در داخل وخارج ایران دارنددر نهایت کارشان با خواست واراده مردم محک می خورد وانتخابات شوراها باهمه اشکالات وارد بر آن میدانی برای آزمون رای ونظر مردم در شرایط کنونی نسبت به مدعاهای مطرح توسط گروهها ونیروهای رنگارنگ سیاسی فعال ومطرح در عرصه سیاسی ایران است واگر ما در کار سیاسی خود صادق هستیم باید از این فرصت در همین حد که می شود استفاده کنیم. همچنانکه انتخاباتهای گذشته با همه ضعف ها ونقص ها واشکالاتش مبنایی برای شناخت وتحلیل وضعیت درونی جامعه ما بوده وحتی نیروهای مخالف ناچار از توجه به نتایج آن بوده اند نتیجه این انتخابات هم می تواند آثار خود را بتدریج در جهت گیری نیروهای سیاسی وجامعه ما بگذارد، وطبیعی است اگر اصلاح طلبان پیروز شوند بار دیگر جریان اصلاح طلبی جان می گیرد اما این بار با توشه گیری وعبرت آموزی از گذشته پخته تر ومصمم تر عمل خواهد کرد،واگرباز هم اقتدارگرایان پیروز شوند حکایت همچنان باقی است واینکه جامعه ما بهر دلیلی هنوزبا آزادی خواهی ودمکراسی و...فاصله دارد ونمی خواهد برای رسیدن به آنها هزینه بپردازند حتی در حد رای دادن،وحجت بر امثال بنده تمام است که همه تلاشم را در این مسیر بکاربسته ام اما جواب نداده است پس بایدبیشتر تلاش کنم تا در آینده عده بیشتری در این میدان همراه شوند ودر عالم سیاست هیچ فکر وجریانی جز با همراهی اکثریت مردم به نتیجه نخواهد رسید.   نظرات

نیما :

جناب آقای مزروعی!با سلام وآرزوی سلامت وتوفیق برای جنابعالی وامید به پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات شوراها می خواستم نظرتان را به عنوان یک شهروند مقیم تهران درباره عملکرد شوراهای دور اول ودوم بیان نمایید.من خود تهرانی نیستم ولی تا جایی که یادم هست در دور اول انتخابات شوراها اصلاح طلبان به پیروزی رسیده بودند که اتفاقا افراد منتخب از گرایشهای مختلف درون اصلاحات بودند ولی متاسفانه با اختلافات فراوان نهایتا شورا به انحلال کشیده شد.در دور دوم با پیروزی آبادگران این طور تبلیغ شد که آنان مشغول خدمت به مردم با حفظ آرامش شده اند.ولی از آن جایی که به تحلیلهای حکومتی نمی شود زیاد اعتماد کرد!از شما می خواهم نظر کارشناسیتان را درباره عملکرد این دو شو را به خصوص از لحاظ عمل به وظایفشان ونه از دید سیاسی بفرمایید.متشکرم.

مزروعی : باسلام، واقع اینکه پاسخ دادن به این سئوال بطور دقیق وکارشناسی درتوان وصلاحیت من نیست چرا که برای اینکار نیاز به بررسی کارشناسانه عملکرد دوشورا دارد اما به عنوان یک شهروند تهرانی تفاوت خیلی معنا داری بین عملکرد دو شورا در زندگی ام حس نکردم ولی شورای اول سروصدا زیاد داشت وبرخی افرادش باکمک صدا وسیما ورسانه های راست آنچنان چهره ای از این شورا در ذهن شهروندان تهرانی وحتی دیگر شهرها ترسیم کردند که ما نتیجه اش را در انتخابات دور دوم شوراها وعدم شرکت فعال اکثریت مردم در این انتخابات وشکست اصلاح طلبان دیدیم. دراین باره اگر بدبینانه بخواهیم به بررسی عملکرد این افراد بپردازیم باید گفت که عامل دست اقتدارگرایان بودند وآنها توانستند اینها را بخوبی مدیریت کنند آنچنانکه عملکردشان بیشترین ضربه را به نگاه مردم نسبت به اصلاح طلبان وحضورشان در شوراها زد.برخلاف این موضوع اعضای شورای دوم سیاست سکوت وحتی برگزاری جلسلت غیر علنی را در پیش گرفتند تا هیچگونه صدا واختلافی میان آنان به جامعه نرسد ودر اعمال این سیاست تا حدود زیادی موفق بودند وهمین باعث شد تا نگاه مردم نسبت به آنها تا حدودی مثبت باشد.نگاه من به موضوع شوراها عمدتا سیاسی است و به نظرم نه نوع عمل برخی افراد شورای اول درست بود ونه عمل شورای دوم، وامیدوارم اینها تجربه ای باشد برای شورای دور سوم که هم علنی رفتار کنند وهم با آرامش وتفاهم.

 

م ي :

با شما موافقم در اينكه ما ايرانيها كم حوصله ايم ومي خواهيم زود به نتيجه برسيم اما دليل اين همه عجله در چيست؟ما كه حالا حالا ها وقت داريم تا بفهمييم پيامبرمان فقط بشير ونذير بوده واگر كسي نمي خواهد حرف منطقي و چيزي كه به نفع خودش است را بپذيرد با زور وسركوب نمي توان به او فهماند و اينكه اگر علماي اسراييل مورد لعن وسرزنش الهي قرار گرفتندبراي اين بوده كه منويات وخواسته هاي خودشان را جاي دين غالب كردند ما حالا حالا ها وقت داريم تا بفهميم براي توليد دانش وتكنولوژي بايد خيلي زحمت كشيد واگر دست بر قضا يك كشوري توليد كننده ان بود بايستي براي او احترام قايل شويم تا حداقل ما را در ان شريك كند ما خيلي وقت داريم تا بفهميم مشكل مردم فلسطين مرزهاي 40 سال پيش نيست مشكل اينه كه تا چند نسل ديگه بايد بسوزه تا معني يك زندگي واقعي در خاك وطن و با هموطن بودن به جاي آوارگي وپناهندگي در كشور ديگر رابفهمد ما خيلي وقت داريم تا بفهميم مرزهاي ايران تا همين ديروز شامل كويت وقطر وآذربايجان و...هم مي شد ولي حالا به دلايلي اصلا ممكنه زبونم لال خليجمون هم از دست بديم ما خيلي وقت داريم بفهميم حس وطن پرستي و ملي گرايي فقط مال شب انتخابات نيست و مي شه مثل موريانه ارام ارام ريشه هاي اقتدار گرايي را جويد ولي براي يك چيز وقت نداريم براي تربيت نسلي كه قراره راه را بشناسه واين مسير را بره اينقدر درگيرمان كرده اندكه نمي توانيم براي آموزش نه وقتي بگذاريم نه بهايي بپردازيم

مزروعی : باسلام، در نوع نگاهمان به مسائل نباید دچار افراطا وتفریط شویم بلکه باید با شناخت درست مسائل تاحد امکان برای اصلاح امور گام بردلریم.اینکونه که شما مطرح کرده اید فقط القا گر نوعی تمسخر وانفعال وبی عملی نسبت به موضوع است در حالیکه شما می توانید با نگاهی مثبت وفعال با همین موضوع برخورد کنید وبرای کاهش این وقت در فهم مسائل کمک کنید.عزیز گرامی تا وقتی همین مسائلی را که شما فهمیده اید لااقل اکثریتی از جامعه نفهمند وبا شما همرای ونظر نشوند هیچ اتفاقی نمی افتد وواقعا اگرشما باور دارد که ما وقتی برای تربیت نسلی که قراره راه را بشناسه و...نداریم مطمئنا هیچ تحولی هم در گذرزمان دامنگیر جامعه ما نخواهد شد.

 

سعیدی :

سلام! باش تا صبح دولتت بدمد...! امیدوارم افراد ملقب به اصلاح طلب از این اوهام بیرون بیایند. نتیجه انتخابات حاصل رای مردمی که خیلی از این آقایون به اصطلاح اصلاح طلب آنها را توده کم سواد و ناآگاه معرفی کردند. چطور در انخابات 76 قشر آگاه و فهمیده بودند؟ دیدگاه آقایان عوض شده یا این قشر چند ملیونی منقرض شدند؟

مزروعی : با سلام، امیدوارم شما هم به اندازه من صبر داشته باشید! در ضمن این قاعده وسنت الهی حاکم بر جامعه وتاریخ است که هراز گاهی صبح دولت گروه ودسته خاصی می دمد.خداوند می فرماید: " این ایام وروزگار ودولتها بین گروهها ودسته های مردم می گرددوجابجا می شود." اتفاقا همه خواست ومدعای اصلاح طلبان از حاکمیت وجناخ حاکم این است که اجازه دهید رای مردم به معنای واقعی حاکم شود ونه اینکه با کاربرد شیوه ناصواب نظارت استصوابی واستفاده از همه امکانات ونهادهای حکومتی ونیروهای غیبی راه را به روی دیگران ببندند وعملا انتخابات را همچون انتخابات مجلس هفتم وریاست جمهوری نهم وخبرگان را فرمایشی کنند بگونه ای نتیجه از پیش معلوم باشد. اما در مورد مدعایی که اورده اید مبنی بر اینکه آقایون اصلاح طلب مردم را توده کم سواد ونا اگاه معرفی کردند خواهشمند است بطور دقیق ومشخص آدرس بدهید کدام آقای اصلاح طلب ودر کجا چنین مدعایی را مطرح کرده است؟ روشن است تا زمانی که شما مستند این مدعا را ارائه نکنید(که نمی توانید ارائی کنید) مدعای شما یک کلی گویی رایج در عرصه رقابت های سیاسی برای خراب کردن دیگران است وارزش بحث ندارد. اگرشما بواقع اهل واقعیت وعدد ورقم باشید براحتی می توانید محاسبه کنید که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته سرجمع افرادی که در دور اول به نامزدهای اصلاح طلب رای دادند5/61 میلیون نفر بودند در برابر 11میلیون نفربه نامزدهای اصولگرا، واگر رقم تحریمیان نسبت به انتخابات دوم خرداد76را هم به را ی اصلاح طلبان اضافه کنی می شود همان عددی که در سال 76 به خاتمی رای دادند پس معلوم می شود جمعیت انها منقرض نشده ووجود دارند اما چون اینها دستوری وپادگانی عمل نمی کنند رفتارشان تحت تاثیر شرایط ونحلیلی که از آن دارند متفاوت است در برابر رفتاراقتدار گرایان کع بصورت اقلیتی منسجم ویکدست با فرماندهی واحد عمل می کنند،اینگونه شده است که بتوانند با وجود اقلیت در جامعه قدرت وحکومت را بدست بگیرند وبر اکثریت حکم برانند والبته باید صبر کرد ودید که نهایت اینان چه می شود وکشوررا به کجا می برندو...

 

ff :

جبهه مشاركت ايران اسلامي كه نمي‌‏تواند خودش را جمع كند و هر كسي در حزب حرفي مي‌‏گويد، چطور مي‌‏تواند مديريت شهري مناسبي داشته باشد؟
آقاي شكوري‌‏راد كه اقدام دانشجويان را مجرمانه مي‌‏دانند، يعني نهادهاي امنيتي مجوز دارند كه با دانشجويان برخورد كنند و ما واقعا متاسفيم چنين موضعي از جانب آنان اتخاذ مي‌‏شود.

مزروعی :باسلام،خوبی جبهه مشارکت این است که یک حزب آهنین به سبک احزاب مارکسیستی نیست که افرادش جز در چارچوب خشک ودیکته شده نتوانند اظهار نظر کنند بلکه اعضای حزب در چارچوب موضوعانی که در حزب بحث وجمع بندی شده است موضع مشترک دارند اما در باره موضوعاتی که در حزب بحث وجمع بندی نشده است طبعا اعضاء نظرات مختلف خودشان را دارند و بنام خودشان ونه حزب این نظرات را بیان می کنند واتفاقا این امر باعث می شود که مخاطبان شناخت بهتری نسبت به این افراد وحزب پیدا کنند وآنگونه منفی نیست که شما آورده اید وتازه این ارتباطی با مدیریت شهری ندارد چون در شورای شهر بنا بر کار جمعی ورای اکثریت است . در مورد اتفاقی که در دانشگاه امیر کبیر افتاد افراد جبهه مشارکت نظرات متفاوتی دارند وبرخی از جمله آقای شکوری راد نظرش را بیان کرده اند ومن هم با ادبیات ایشان موافقت ندارم اما تا جایی که من دیدم ایشان چنین مطلبی که اقدام دانشجویان مجرمانه است نگفته است تا مجوزی برای ...باشد لذا خواهشمندم بطور مشخص آن بخشی ار بیان ایشان را که به نظر شما در برگیرنده چنین برداشتی است یا آدرسش برای من بفرستید تابتوانم صحت مدعای شما ارزیابی نمایم.

 

سارا :

به نظر من شما سخت در اشتباهید

مزروعی : خوشحال خواهم شد که بطور مشخص اشتباهات بنده را متذکر شوید تا حداقل من بتوانم دریابم در کدام برداشت اشتباه کرده ام تا خود را اصلاح کنم .متاسفانه اینگونه کلی گویی نه تنها هیچ کمکی به فهم ودرک متقابل نمی کند بلکه خود بر مشکل می افزاید.

 

yekrae :

یادمان باشد تحریم همچنان در درون پارادایم اصلاحات ادامه حیات می دهد

همین که به پای صندوق های رای نمی رویم یعنی هنوز بااین عقیده اصلاح طلبان همراهیم که باید سرنوشتمان را در پای صندوق های رای مشخص کنیم.
yekray.blogfa.com

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007