« ارزیابی عملکرد دولت روحانی در عمل به وعده ها | صفحه اول | نگاهی به لایحه بودجه سال ٩٧ »

30 اردیبهشت 96

برای آینده

1-نزدیک به هفتاد و سه درصد رای دهندگان ایرانی در انتخابات اخیر رای دادند و بیست و هفت درصد به هردلیلی رای ندادند! هرچند توقع رای دادن صد درصدی غیر واقعی است اما چون کشور تجربه مشارکت هشتاد و پنج درصدی در انتخابات ریاست جمهوری را دارد بنابراین حاکمیت باید این تفاوت در رای و عدم مشارکت دوازده درصدی را مورد توجه قرار دهد و علت یابی کند و به هرحال توجه شود که یک چهارم جمعیت کشور در انتخابات حضور نیافته اند و حقوقشان باید درنظر گرفته و رعایت شود.

2انتخابات اخیر رقابتی بود بین دو جناح فکری سیاسی کشور مسمی به اصلاح طلب-اعتدالی-تحول خواه و محافظه کار- اصولگر- اقتدارگرا در قالب دوگفتمانی که تجلی آنرا در نهایت روحانی و رئیسی بعهده گرفتند و نتیجه انتخابات 2 به 1 بنفع روحانی به پایان رسید و در واقع و با توجه به همه شرایط محیطی و محاطی اکثریت رای دهندگان به گفتمان اصلاحی اعتدالی تحولخواه رای دهند و طبعا انتظار می رود که در چهار سال آینده این گفتمان بتواند فرصت عملیاتی بیاید و کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد.
3- کشور ما قطعا همچون همه کشورهای دنیا به نیروهای سازماندهی شده سیاسی در قالب دو یاسه یا حداکثر چهارپنج حزب سیاسی رسمی و جافتاده نیاز دارد. در شرایط کنونی که حاکمیت سرچندان مساعدی با شکل گیری احزاب قوی ندارد نیروهای فکری و سیاسی در قالب احزاب متعدد و افراد منفرد فعالند اما در رقابت های انتخاباتی بدلیل شرایط در قالب دوجناح سیاسی نامبرده در فوق هویت یابی می شوند و در سه انتخابات اخیر بطرز برجسته ای این هویت یابی نمود یافته است، و بنظرم تا اطلاع ثانوی این دوجناح تعیین کننده سرنوشت سیاسی کشور و مسیر تحولات آتی را می سازند.
4- نتیجه انتخابات حاکی از وزن حدود یک سومی پایگاه جناح محافظه کار- اصولگرا- اقتدارگرا در کشور است که وزن قابل توجهی است هرچند به لحاظ رای از پایگاه اقلیتی برخوردارند و با توجه به اینکه افراد این جناح در نهادهای انتصابی حاکمیت دست بالا را دارند و از امکانات وسیع مادی برخوردارند و از سوی رهبری نظام هم پشتیبانی می شوند طبعا نقشی تعیین کننده در اداره امور دارند و از اینرو می توانند نقشی سازنده و مثبت یا مخرب و منفی در تعامل با نهادهای انتخابی برآمده از رای اکثریت داشته باشند، ازاینرو نحوه تعامل بین نهادهای انتخابی ( دولت-مجلس و شوراها ) با نهادهای انتصابی یکی از مسائل پیشاروی کشور در شرایط فعلی است و دولت روحانی باید بتواند برای این تعامل برنامه داشته باید تا بتواند در پاسخگویی به مطالبات جامعه رای دهنده و هموار کردن مسیر توسعه کشور گامهایی به پیش بردارد.
5- از نظرمن کشورما نیاز به یک جناح محافظه کار زنده و سرحال با یک گفتمان مناسب و پاسخگو به پایگاه اجتماعی اش دارد. واقعا من تاسف خوردم که انتخابات اخیر افلاس و ورشکستگی به تقصیر این جناج را با نامزدکردن افرادی مثل رئیسی، قالیباف و میرسلیم به نمایش گذاشت ضمن اینکه هیچ حرف و سخن اثباتی و برنامه ای هم برای ارائه در این انتخابات نداشتند و اسباب ماندن این جناح درعرصه فکری سیاسی تاکنون بهره گیری از رانت قدرت و ثروت و حمایت همه جانبه رهبری بوده است! امیدورام شکست های پی در پی سه انتخابات اخیر این جناح برغم همه بهره مندی رانتی شان اسباب بیدار باشی برای این جناح باشد و نسلی از درون این جناح برخیزد و بجوشد که با تکیه برگفتمانی مناسب و نه رانتی بتواند به بازسازی و حفظ پایگاه این جناح بپردازد و ما همچنان شاهد رقابت های فکری و سیاسی ایندو جناح در کشور باشیم و به امید روزی که ایندو بتوانند نیروهایشان را در قالب دوحزب اصلاح طلب و محافظه کار شکل و سازمان دهد و ما بتوانیم صحنه منازعات فکری و سیاسی را در قالب یک نظام حزبی تعریف شده و قانونمند و قواعد فیصله بخش سامان دهیم و مسیر دستیابی به توسعه پایدار را در کشورمان هموار نمائیم.
   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007