« مدرس و روز مجلس | صفحه اول | خاطره شانزده آذر »

16 آذر 93

دلائل زوال و سقوط ساسانیان از زبان بروزیه طبیب

«در این روزگار تیره که خیرات بر اطلاق روی به تراجع آورده است و همت مردمان از تقدیم حسنات قاصر گشته با آنچه ملک عادل انوشیروان...را سعادت ذات و یمن نقیبت و رجاعت عقل و ثبات رای و علو همت و کمال مقدرت و صدق لهجت و شمول عدل و رافت ...، حاصل است می بینیم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد، و چنانستی که خیرات مردمان را وداع کردستی، و افعال ستوده و اخلاق پسندیده مدروس گشته، و راه راست بسته، و طریق ضلالت گشاده، و عدل ناپیدا و جور ظاهر، و علم متروک و جهل مطلوب،..و نیک مردان رنجور و مستذل و شریران فارغ و محترم، و مکر و خدیعت بیدار و وفا و حریت در خواب، و دروغ موثر و مثمر و راستی مردود و مهجور، و حق منهزم و باطل مظفر، و متابعت هوا سنت متبوع و ضایع گردانیدن احکام خرد طریق مشروع، و مظلوم محق ذلیل و ظالم مبطل عزیز،..و عالم غدار بدین معانی شادمان و به حصول این ابواب تازه و خندان.»
صص55و 56 کتاب ترجمه کلیله و دمنه، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی
و البته حکایت همچنان باقی است...
   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007