تاریخ جنگ

امروز خواندن کتاب « توپ های ماه اوت » نوشته باربارا تاکمن ترجمه محمد قائد منتشره نشر ماهی را تمام کردم. نویسنده برای نوشتن این کتاب در سال ١۹۶٣ جایزه […]

اکسیر محبت

از هیچ چیزبیم نداشته باش و هیچ وقت متاسف نباش؛ و جوش نزن. اگر در کار توبه کوتاهی نکنی، خدا همه چیز را می بخشاید. هیچ گناهی نیست، و هیچ […]