تاریخ جنگ

امروز خواندن کتاب « توپ های ماه اوت » نوشته باربارا تاکمن ترجمه محمد قائد منتشره نشر ماهی را تمام کردم. نویسنده برای نوشتن این کتاب در سال ١۹۶٣ جایزه […]

اکسیر محبت

از هیچ چیزبیم نداشته باش و هیچ وقت متاسف نباش؛ و جوش نزن. اگر در کار توبه کوتاهی نکنی، خدا همه چیز را می بخشاید. هیچ گناهی نیست، و هیچ […]

مبارزه با فساد

” روزسه شنبه ۲۰ محرم ۱۳۲۵- مذاکرات مجلس اولاً- قرائت صورت قانون رشوه که خلاصه آن از این قرار است : عمال دیوان در صورت گرفتن رشوه محکومند به رد […]

دادستان و توجیه مرگ

امروز دادستان تهران درباره مرگ کاووس سیدامامی اینگونه نوضیح داده است :” جعفری دولت آبادی درباره علت بازداشت و مرگ کاووس سید امامی استاد دانشگاه می‌گوید: این فرد یکی از […]