حق زندگی

خداوند در سوره قریش می فرماید:” برای آنکه قریش با هم انس و الفت گیرند، الفتی که در کوچ های زمستان و تابستان پایدار بماند، پس باید یگانه خدای کعبه را …

آسیب شناسی چارچوب نهادی حکمرانی

چارچوب نهادی متشکل از ساختار سیاسی، ساختار حقوقی مالکیت و ساختار اجتماعی است. ساختار سیاسی به تصریح شیوه ای می پردازد که از طریق آن، انتخاب های سیاسی را انجام می …