برای مادرم

مادرم امروز تن خاکی اش را درید و از درد و غم های فراوان دنیا خود را رها ساخت و به دیدار یار شتافت و مرا در حسرت دیدارش در […]

اشک حسرت بر گذشته

امروز کتابی می خواندم که درآن خاطرات روزشمار روزهای انقلاب بود و من که حضور خود را در لابلای این خاطرات و متن حوادث آن روزهای انقلاب زنده می یافتم […]