حکم اعدام

اینروزها اگر سخنان مبلغان حکومتی و ائمه جمعه و جماعت و امثالهم را مرور کنید بیش از هرحرف و سخنی ملاحظه می کنید که اینها براحتی آب خوردن در حال […]