بنشین برلب جوی گذر عمر ببین

امروز با دیدن این عکس بیاد دوران دبستانم در مارچین افتادم. سال ۱۳۴۴ کلاس سوم یا چهارم دبستان! دو معلمی که درعکس دیده می شوند در زمره اولین سپاهیان دانشی بودند …

روزهای بهاری عملیات فتح المبین

این عکس مرا می برد به اولین روزهای بهاری سال ۶۱ پس از عملیات فتح المبین در تپه های عین خوش! واقع اینکه گذر زمان و عدم دسترسی به دفتر خاطراتم …

شیعه و زمامداران خودسر

این کتاب را، که نوشته عالم لبنانی محمد جواد مغنیه است، درپیش از انقلاب خواندم و مدتی است ذهنم را به خود مشغول داشته است. واقعیت اینکه پس از انقلاب دیگر …