حزب پادگانی

در اینکه ” جمهوریت ” و ” انتخابات ” بدون ” نظام حزبی ” معنای چندان محصلی ندارد، و اگر هم بفرض ” مشروعیت ” ساز باشد تجربه های بشری […]

اسلام و مسلمانی

سیدجمال الدین اسدآبادی، عالم دینی، که به او ” بیدارگراقالیم قبله ” و سرسلسله ” احیاگران نواندیشی اسلامی ” لقب داده اند، بیش از یک قرن پیش و در پی […]

نرخ سود بانکی و ربا

مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی بیش از یک قرن پیش در مواجهه با نظام اقتصادی سرمایه داری و نقشی که بانکها در این نظام پیدا کرده بودند، بروزن آیاتی از […]

کابوس انتخابات

در منظومه فکری اقتدارگرایان حاکم بر ایران باوری به دموکراسی و حق رای مردم برای تعیین سرنوشتشان و اعمال حق حاکمیت ملی وجود ندارد و اینرا بخوبی می توان از […]

کیش شخصیت

در کتاب ” حزب توده ” از شکل گیری تا فروپاشی ۱۳۲۰- ۱۳۶۸ ” به کوشش جمعی از پژوهشگران ” موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی وابسته به وزارت اطلاعات فصلی […]