آئینه تاریخ

نسل من بیاد می آورد ، و برای یادآوری نسل هایی که پس از انقلاب زاده شده اند ،آخرین شاه ایران در سال ۵۴ در سایه افزایش افسانه ای درآمد […]