مصاحبه با ایرنا

یک عضو دفترسیاسی جبهه‌مشارکت باتاکید بر مشارکت حداکثری مردم در عرصه انتخابات تصریح کرد که افراد باید احساس کنند رای و حضورآنهادر انتخابات، تعیین‌کننده سرنوشت خودشان و کشور است. عضودفتر […]

بازی آماری

یک خبرگزاری که در شیفتگی نسبت به دولت نهم‌ و اتخاذ موضع منفی نسبت به دولت خاتمی کم‌نظیر است، اخیرا دست به محاسبه عجیب و گزارش‌سازی عجیب تری زده است […]