ساختار حقیقی و ساختار حقوقی

در مواجهه تحلیلی با هر نظام سیاسی باید هر دو وجه « ساختار حقیقی » و « ساختار حقوقی » و ارتباطی دیالکتیکی که بین ایندو در عرصه عمل سیاسی اجتماعی …

روز جمهوری اسلامی

اصلی‌ترین دستاورد پیروزی انقلاب اسلامی گذر از ” نظام سلطنتی ” به ” نظام جمهوری ” بود. از اینرو پس از پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۵۷ با انجام همه پرسی …

بیگانه هراسی حاکمان ایران

تاریخ معاصر ایران فراز و نشیب های بسیاری از تلاش مردم به ویژه عالمان و روشنفکران و نخبگان این سرزمین را برای دستیابی به عدالت و آزادی به نمایش می گذارد …