اکسیر محبت

از هیچ چیزبیم نداشته باش و هیچ وقت متاسف نباش؛ و جوش نزن. اگر در کار توبه کوتاهی نکنی، خدا همه چیز را می بخشاید. هیچ گناهی نیست، و هیچ […]