دادستان و توجیه مرگ

امروز دادستان تهران درباره مرگ کاووس سیدامامی اینگونه نوضیح داده است :” جعفری دولت آبادی درباره علت بازداشت و مرگ کاووس سید امامی استاد دانشگاه می‌گوید: این فرد یکی از […]

دادستان و توجیه مرگ

امروز دادستان تهران درباره مرگ کاووس سیدامامی اینگونه نوضیح داده است :” جعفری دولت آبادی درباره علت بازداشت و مرگ کاووس سید امامی استاد دانشگاه می‌گوید: این فرد یکی از […]

آرزوی رشد

در پیشگفتار برنامه سوم عمرانی کشور برای سالهای ١٣۴١-١٣۴۶ آمده است : ” مادام که دستگاه‌های واقعاً دموکراتیک در سطح ده به وجود نیامده،… آرزوهای ما برای یک رشد سریع […]