سالگرد ازدواجمان

اینروزهای نوروزی سی و هشتمین سالگرد ازدواج من اصفهانی با مکیه عقیل زاده خرمشهری است. در این سالهای غربت فرصتی دوباره برای ما بوده است که کنارهم بودن را بهتر […]