علت جباریت

جباریت، فقط عبارت از شخص جبار، یا او بعلاوه همدستانش نیست، بلکه شامل زیردستان و رعایا، یعنی قرباینان او نیز می شود؛ همانهایی که او را به آنجا رسانده اند.( […]

جابجایی قدرت

دیروز یک جابجایی قدرت در آمریکا صورت گرفت. بنظرمن یکی از بهترین رئیس جمهورهای آمریکا کنار رفت و یکی از بدترین ها بر سرکارآمد و قطعا دنیا و آمریکا دوران […]