جنایت اسیدپاشی

من مانده ام در باره این جنایت شومی که توسط داعشی های ایرانی در شهر زادگاهم اصفهان رخ داده است، چه بنویسم؟ متاسفانه این رخداد نتیجه القای نوعی تفکر دینی […]

جنایت اسیدپاشی

من مانده ام در باره این جنایت شومی که توسط داعشی های ایرانی در شهر زادگاهم اصفهان رخ داده است، چه بنویسم؟ متاسفانه این رخداد نتیجه القای نوعی تفکر دینی […]